مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

هوش هیجانی و هوش شناختی در محیط سازمان

بهترین حوزه برای مقایسه هوش هیجانی و هوش شناختی محیط سازمان می باشد زیرا فرد در محیط سازمان علاوه بر توانمندیهای علمی از توانمندیهای هیجانی خود نیز بهره گیری               می کند.امروزه در قلمرو توسعه منابع انسانی به شدت ، مفهوم هوش هیجانی به کار گرفته شده تا بر مهارتهای هیجانی در کنار قابلیتهای تخصصی تاکید گردد.

در گذشته به کارکنان گفته می گردید ، هیجانات ، عواطف و احساسات خود را در بیرون سازمان رها کرده و در محیط کار حاضر شوند.کارکنان نیز مثل اینکهً از این رویه تبعیت می نمودند اما در باطن و بنا بر ویژگیهای ذاتی خود همواره در محیط سازمان بواسطه تعامل با انسانهای دیگر با مقوله های همسانی درگیر بوده و هستند (جانسون و ایندویک ، 1999)

هیجانات بر هر آن چیز که انجام می دهیم ، تاثیر داشته و بویژه در محیط سازمان هیجانات و عواطف منجر به رفاقت و صمیمت بین افراد شده و بر سطح بهره وری سازمانی تاثیر گذار خواهد بود .

هوش هیجانی به روابط بین فردی شکل داده و عملکرد سازمانی نیز تحت تاثیر روابط بین فردی خواهد بود.هنوز بسیاری از مدیران هستند که تمایل به کنار گذاری هیجانات را داشته و دوست دارند فقط با منطق کار کنند.

تحقیقات نشان داده چنانچه عواطف بطور مفید و موثر بکار گرفته شوند ، موجب افزایش اعتماد متقابل ، وفاداری و تعهد کارکنان شده ، بهره وری سازمانی را افزایش خواهد داد و از طرف دیگر نوآوری و همکاریهای کارکنان نیز بهبود یافته و عملکرد سازمانی بهتر خواهد گردید (نوری، 1386)

گلمن در کتاب کار کردن با هوش هیجانی بر نیاز به هوش هیجانی در محیط کار یعنی محیطی که اغلب به عقل توجه می گردد تا قلب ، تمرکز نموده و معتقد می باشد نه تنها مدیران و روسای شرکتها نیازمند هوش هیجانی هستند بلکه هر کس که در محیط سازمان کار می کند ، نیازمند هوش هیجانی می باشد.هر چه در سازمان به سمت سطوح بالاتر می رویم ، اهمیت هوش هیجانی در مقایسه با هوش عقلی افزایش می یابد.در این زمینه گلمن و همکاران عقیده دارند هوش هیجانی در تمامی رده های سازمانی کاربرد دارد اما در رده های مدیریتی ارشد ، اهمیت آن حیاتی تر می باشد (بابایی و مومنی ، 1384)

زیرا روحیاتی که در راس سلسله مراتب سازمانی به وجودمی آید ، سریعتر گسترش می یابند و هر کس به مدیر و بالادست خود نگاه می کند.افراد زیر دست و مرئوسین رفتارهای هیجانی خود را از مدیران ارشد می آموزند(احمد پور ، 1381)

راهبردهای عملکردی کارکنان سازمان ، ترکیبی از هوش شناختی و هوش هیجانی می باشد و به رهبران سازمان کمک می کند بهترین عملکرد را از طریق بهترین کارکنان بدست آورند.

تلفیق و هدایت این قابلیتهای ویژه ، پایه و اساس اثربخشی سازمانی و رسیدن به حداکثر توان سازمانی می باشد.

هوش هیجانی تسهیل کننده ای قوی برای کارکنان سازمان در مسیر نوآوری ، خلاقیت و      بهره وری می باشد (آقایار ، شریفی درآمدی ، 1386 : 37)

بایستی توجه داشت هوش عقلی تنها ابزار مقایسه افراد در سازمان نیست زیرا که در محیطهایی که بشر فعالیت دارد ، قابلیتهای هیجانی ، درک افراد از احساسات خود و دیگران و توانمندیهای آنان در ارتباطات انسانی عوامل مهمی هستند که بایستی مد نظر قرار گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف پژوهشگر از انجام این پژوهش عبارت می باشد از :

1- شناسایی زمینه های لازم برای افزایش هوش هیجانی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

2- مطالعه اهمیت تاثیر هوش هیجانی بر بهبود عملکرد کارکنان اداره کل

3- مقایسه هوش هیجانی کارکنان زن و مرد اداره کل

4- مطالعه تاثیر خودآگاهی بر عملکرد کارکنان اداره کل

5- مطالعه تاثیر خودتنظیمی بر عملکرد کارکنان اداره کل

6- مطالعه تاثیر خودانگیزی بر عملکرد کارکنان اداره کل

7- مطالعه تاثیر مهارتهای اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

8- مطالعه تاثیر آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

9- ایجاد یک بستر مناسب برای بهبود و گسترش هوش هیجانی مطلوب میان کارکنان اداره کل

10- ارائه راهکارهایی بر تسهیل ایجاد تاثیر مناسب هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران  با فرمت ورد