عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر مدیریت زمان و تأثیر مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل 31L7F-MT

– فرضیه های پژوهش:

فرضیه اول: زمان محاسبه شده از طریق مطالعه کاروزمان جهت trade off (تعادل) کرایه حمل و نقل بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل موثر می باشد.

فرضیه دوم: زمان محاسبه شده از طریق مهندسی ترافیک جهتtrade off (تعادل)کرایه حمل و نقل بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل موثر می باشد.

فرضیه سوم: زمان تصادف در محاسبه کرایه تعادلی حمل ونقل تأثیر موثر دارد.

فرضیه چهارم: زمان تعمیرات در محاسبه کرایه تعادلی حمل ونقل تأثیر موثر دارد.

فرضیه پنجم: ارزش بار جهت محاسبه کرایه تعادلی موثر می باشد.

فرضیه ششم: بیمه محصولات برکرایه تعادلی موثراست.

1-6- سابقه تحقیقات انجام شده درمورد موضوع:

پژوهشگر با بهره گیری از منابع زیر مدلی را طراحی نموده می باشد و فرضیاتی را تدوین نموده می باشد.(مدل در چارچوب نظری پژوهش فصل دوم ارائه شده می باشد .)

 • برنامه ریزی مهندسی حمل ونقل و تحلیل جابه جایی مواد- دکتر سید حسینی
 • ارزیابی کاروزمان- مهندسی کارو مدیریت زمان دکتر احمدی
 • حسابداری مدیریت- فریدون رهنمایی رود پشتی
 • مطالعه مولفه­های ترافیکی سیستمهای حمل ونقل شهری وعوامل موثر برآن(محمد منتظری و مجید ادواری)
 • هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا- مهدی بشکوه
 • تأثیر بیمه در صنعت حمل ونقل مطالعه های بازرگانی نشریه ترانزیت
 • مقاله مدیرت زمان- مجید امیدوار

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف اصلی:

 • ارتباط مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل از بین برود و قیمت سوخت جهانی و آزاد گردد.
 • تورم محصولات تابع افزایش کرایه حمل و نقل نمی باشد.
 • افت و خیزقیمت کرایه حمل و نقل بر اساس تخفیف بیمه بار باشد.
 • در تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بجای اینکه از ارتباط مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل بهره گیری گردد از ارتباط مستقیم کرایه حمل و نقل با ارزش و بیمه بار بهره گیری گردد.
 • افت و خیز قیمت کرایه حمل و نقل تابع مسافت و نوع جاده و قیمت سوخت و ساعت نباشد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • کرایه حمل و نقل تابعی از سلامت و ارزش بار و زمان تحویل بار باشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از وظایف رانندگان و مدل و مارک وسائط حمل و نقل باشد.
 • اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار بر روی کرایه حمل و نقل موثر باشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از ترافیک جاده باشد.
 • اتلاف های زمانی در تصادف و نعمیرات بر کرایه حمل و نقل موثر باشد.
 • هدفمندی یارانه ها با کرایه حمل و نقل تعادلی بدون افزایش تورم محصولات اجرا گردد.
 • کرایه حمل و نقل تعادلی باعث حذف سوبسید سوخت می گردد.
 • بهره گیری از مدیریت زمان جهت کرایه مناسب حمل و نقل به منطور جلوگیری از تورم محصول و ورشکستگی بنگاه های حمل و نقل و تولید پایین شرکت های تولیدی موثر می باشد.
 • کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ارضاء شرکت های تولیدی و حمل و نقل می گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر مدیریت زمان و تأثیر مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل 31L7F-MT  با فرمت ورد