مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ

2-1-1-     نظریه‌های مختلف در بحث رضایت شغلی:

در خصوص رضایت شغلی نظریات مختلفی ارائه شده می باشد که به اختصار بعضی ار أنها مورد توجه قرار می‌گیرد:

2-1-11-1- نظریه کورمن[1]

کورمن نظریات رضایت شغلی را قابل تلفیق در هم می داند . به نظر او تا سال 1975 اکثرا سه نظریه رضایت شغلی به تبیین ذیل وجود داشته می باشد :

1 – نظریه کامروایی نیاز[2] : این نظریه یکی از منطقی ترین نظریه ها در زمینه رضایت مندی می باشد و بیانگر این مفهوم می باشد که :

الف ) اگر بشر آن چیز که را می خواهد به دست آورد ؛ خشنود خواهد گردید .

ب ) هرچه بشر بیشتر خواهان چیزی باشد وقتی آن را بدست آورد خشنود تر خواهد گردید و اگر به دست نیاورد ناراضی می گردد .

دو نظریه عمده این چارچوب را مورد مطالعه قرار داده اند : یکی الگوی کاهشی[3]  و دیگری الگوی ضربی[4] وروم می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 – نظریه گروه مرجع

براساس این نظریه آن چیز که موجبات خشنودی و رضایت فرد را فراهم می کند برآورده شدن خواستها و دیدگاههای گروهی می باشد که فرد در آن اشتغال دارد . پس اگر شغلی علائق ؛ خواستها و شرایط گروه را برآورده سازد شخص از آن شغل احساس رضایت کرده به آن علاقه مند می گردد .

3 – نظریه روابط انسانی

تحقیقات هاثورن نشان داد که برقراری روابط انسانی ؛ جو دوستانه ؛ مشارکت ؛ پذیرش ؛ تکریم به افراد و داشتن روابط غیر رسمی صمیمی سبب افزایش روح همکاری ؛ بازدهی و تولید شده و اثر عمیق بر رضایت شغلی افراد دارد . ( عباس زادگان ؛ 1379 ؛ ص 191 )

رزن بلوث[5] برای پیشرفت در محیط کار و افزایش سود دهی مطرح نمود که خوشحالی و شادابی در محیط کار کلیدی برای موفقیت می باشد . لذا شادابی را به اشکال گوناگون رسمی و غیر رسمی بسنجید ؛ ارتباط بین فرادست و زیردست را حفظ کنید؛ به گونه مداوم از اثرات سازمان بر زندگی شخصی و حرفه ای افراد مطلع شوید ؛ افراد را درگیر کار کنید و در آنها احساس مالکیت در کار ایجاد نمایید ؛ مسائل مالی کار را در نظر بگیرید و رویکرد انسانی را حین کار مورد توجه قرار دهید . (  پرهالد و گری[6] 1994؛ ص175).

 

2-1-11-2- نظریه بروفی[7] :

بروفی نظریه‌های رضایت شغلی را به تبیین زیر تقسیم‌بندی نموده می باشد:

[1] . Korman

[2] . Need Fulfilment Theory

[3] . Subtractive Modle

[4]. Multiplieative  Modle

[5] . Rosenbluth

[6] . Gary & Prahalad

  1. Brophy

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-هدف های پژوهش:

  1. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  2. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  3. تعیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.

                        ارائه راهکارهای مناسب بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ با فرمت ورد