عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

1 هدف اصلی

  • سنجش اندازه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان.

1-4-2 اهداف فرعی

  • سنجش تأثیر اندازه « سرانه» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک بخش دولتی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک مردمی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .

 

1-5 فرضیه های پژوهش

فرضیه اول :بین منابع مالی سرانه و معدل دانش اموزان ارتباط معناداری وجوددارد.

فرضیه دوم :بین منابع مالی سرانه ونسبت دانش اموز به کلاس ارتباط معناداری هست.

فرضیه سوم :بین کمک مردمی و  معدل دانش اموزان ارتباط معنا‌داری وجوددارد.

فرضیه چهارم :بین کمک مردمی و نسبت دانش اموز به کلاس ارتباط معنا‌داری هست.

فرضیه پنجم:بین کمک بخش دولت و نسبت دانش اموز به کلاس ارتباط معنا داری هست.

فرضیه ششم:بین کمک بخش دولت و معدل دانش اموزان ارتباط معناداری وجوددارد.

 

1-6 مدل مفهومی پژوهش

متغیر مستقل پژوهش حاضر منابع مالی می باشد که از طریق مطالعه اسناد مالی و همچنین اندازه سرانه و کمک بخش دولت و کمک های مردمی مورد اندازه گیری قرار می گیرد.

 متغیر وابسته پژوهش حاضر عملکرد آموزشی می باشد که  از طریق اندازه گیری معدل و  نسبت دانش اموز به کلاس به عنوان کیفیت آموزشی مورد اندازه‌گیری قرار می گیرد، که مدل مفهومی آن (برگرفته از نادری و عزتی، 1388) به تبیین زیر می‌باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 هدف اصلی

  • سنجش اندازه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان.

1-4-2 اهداف فرعی

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سنجش تأثیر اندازه « سرانه» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک بخش دولتی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک مردمی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان با فرمت ورد