شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ

1-1-هدف های پژوهش:

  1. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  2. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  3. تعیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  4. ارائه راهکارهای مناسب بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش.

1-2-چارچوب نظری و مدل پژوهش:

مطالعات بسیار کمی در مورد تاثیرت توجه شغلی بر تسهیم دانش صورت گرفت اما در سال 2012، پی.لی.ته و همکاران[1] تحقیقی تحت عنوان «تسهیم دانش، توجه های شغلی بر رفتار سازمانی شهروندان» را انجام دادند که هدف مقاله ی پیش رو مطالعه تاثیرات درگیر شدن در کار، رضایتمندی شغلی، تعهد سازمانی و رفتار سازمانی شهروندان (OCB) بر رفتار تسهیم دانش در میان شهروندان می باشند. پژوهش پیش رو با بهره گیری از یک روش پیمایشی بر روی تعداد 116 کارمند سامانه های اطلاعاتی انجام شده می باشد از مدل سازی معادله ی ساختاری جهت آزمون فرضیات بهره گرفته شده می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهند که درگیری شغلی ، رضایت مندی شغلی و OCB مستقل از یکدیگر بوده و در عین حال دارای ارتباط ی مثبت با رفتار تسهیم دانش درمیان کارمندان می باشند با این تفاصیل تعهد سازمانی ارتباط ای منفی با رفتار تسهیم دانش را دارد. مشخص شده می باشد که OCB تنها واسطه ی (میانجی گر) معنادار بین درگیری شغلی، رضایتمندی شغلی، تعهد سازمانی و تسهیم دانش نیست. به گونه کل گزارش شده می باشد که کارکنان دانش ممکن می باشد تمایلی به سهیم شدن دانش خود با دیگران را نداشته باشند زیرا همواره می توانند ادعا نمایند که در حیطه ی وظایف شان نیست. از این رو تسهیم دانش را می توان مازاد بر شغل در نظر گرفت OCB نوعی رفتار فرانقشی به شمار می رود که به طورخاص با پژوهش های در زمینه ی تسهیم دانش ارتباط دارد. نظریات و روش های پژوهشی در OCB را می توان در تحقیقات آینده در مورد تسهیم دانش نیز به کار برد. باتوجه به اهمیت تسهیم دانش در دنیای کسب و کار رقابتی امروز، در پژوهش پیش رو به گونه گسترده ابعاد مختلف توجه های شغلی در ارتباط با رفتارهای تسهیم دانش کارکنان ارائه می گردد. یافته های ما نشان می دهند که مدیران و مجریان سازمانی بایستی روش های بهبود اندازه رضایتمندی شغلی، درگیری شغلی و OCB را در راستای تسهیل طریقه تسهیم دانش مدنظر قرار دهند. در این پژوهش به گونه خاص دو مسئله رفتار سازمانی و تسهیم دانش مطرح می شوند. نخست، به نظر می رسد که توجه های شغلی ارتباط معناداری با رفتار تسهیم دانش داشته باشند که نشانگر نوعی شکاف تحقیقاتی در زمینه ی تسهیم دانش و توجه های کارکنان می باشد ثانیا، نشان داده شده می باشد که OCB مستقیما بر تسهیم دانش تاثیر گذار می باشد اما واسطه ی توجه های شغلی کارکنان برای ترویج رفتارهای تسهیم دانش نمی گردد.

[1] . Pei-Lee Teh, Hongyi Sun

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-هدف های پژوهش:

  1. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  2. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  3. تعیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.

                        ارائه راهکارهای مناسب بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ با فرمت ورد