مطالعه تأثیر مدیریت زمان و تأثیر مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل 31L7F-MT

سیستم های حمل و نقل:

سیستم های حمل و نقل را میتوان از دیدگاه های متفاوتی مورد مطالعه قرار داد. در این قسمت، این سیستم ها را از چند دیدگاه کلی و اساسی مطالعه می نماییم.

◄ سیستم های حمل و نقل و اجزای تشکیل دهنده آنها:

یک سیستم حمل  و نقل را میتوان بر اساس اجزاء تشکیل دهنده آن را تعریف نمود. از این دیدگاه، یک سیستم حمل و نقل شامل قسمت های تسهیلات ثابت، نهادهای شناور و سیستم های کنترلی خواهد بود.در یک سیستم حمل و نقل، بشر ها یا کالاها در زمان معینی فاصله جغرافیایی مشخصی را طی        می کنند و ضمن این جابجایی از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال می یابند.

 • تسهیلات

تسهیلات ثابت، اجزاء فیزیکی و ثابت یک سیستم حمل ونقل می باشند که به صورت شبکه ای ازکمان ها و گره ها نمایش داده می شوند. (هرکمان نمایانگر قسمتی از مسیر راه، راه آهن و یا خطوط لوله می باشد و هر گره نمایانگر تقاطع همسطح یا غیره همسطح، پایانه، بندرو یا فرودگاه می باشد.) طراحی تسهیلات ثابت به گونه سنتی در قلمرو فعالیت های رشته مهندسی عمران که شامل گرایش های مهندسی خاک و پی، طراحی سازه ها،  طراحی سیستمهای زهکشی و طراحی هندسی راه ها می باشد،  قرار دارد. که البته این نوع طراحی ها با نسبت های فیزیک یا اجزاء تسهیلات ثابت در ارتباط می باشند.اگر چه که ارتباط قسمت طراحی هندسی با سایر قسمت های طراحی متفاوت می باشد.( به عنوان مثال، طراحی سازه ها با کارایی و مقاومت سازه های مختلف در برابر تاثیر نیروها و بارهای وارده سروکار دارد.)

 • نهادهای شناور و تکنولوژی

نهادهای شناور، واحدهایی هستند که تسهیلات ثابت را طی می کنند( می پیمایند)،  این نهادها شامل وسایل نقلیه، کانتینرها، وسایل نقلیه مربوط به راه آهن و موارد دیگری از این قبیل می باشند.( به عنوان مثال در یک بزرگراه، خود بزرگراه جزیی از تسهیلات ثابت بوده و کلیه انواع مختلف وسایل نقلیه کوچک و بزرگی که از آن عبور می کنند، نهادهای شناور به شمار می طریقه.)

به مقصود سهولت در امر طراحی هندسی، انستیتو بزرگراهای ایالتی و حمل ونقل امریکا، آشتو یکسری از وسایل نقلیه طراحی را که هریک نماینده گروه خاصی از وسایل نقلیه می باشند، به این امراختصاص داده می باشد. درمباحث حمل ونقلی، نهادهای شناور فقط از نظر خصوصیات نوعی آنها از قبیل اندازه، وزن، و قابلیت های افزایش یا کاهش شتاب مورد مطالعه قرار می گیرند و طراحیهای تکنولوژیهای خاص این نهادها معمولا به وسیله مهندسین مکانیک و برق انجام می شود.پس حرکت وسایل نقلیه و معادلات مربوط به جریان وسایل نقلیه به صورت روابط کلی بین متغییرهای نوعی مذکور اظهار می گردد که ضمنا برای محاسبات و طراحی تکنولوژی های بسیاری از وسایل نقلیه نیز می تواند مورد بهره گیری قرار گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف اصلی:

 • ارتباط مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل از بین برود و قیمت سوخت جهانی و آزاد گردد.
 • تورم محصولات تابع افزایش کرایه حمل و نقل نمی باشد.
 • افت و خیزقیمت کرایه حمل و نقل بر اساس تخفیف بیمه بار باشد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • در تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بجای اینکه از ارتباط مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل بهره گیری گردد از ارتباط مستقیم کرایه حمل و نقل با ارزش و بیمه بار بهره گیری گردد.
 • افت و خیز قیمت کرایه حمل و نقل تابع مسافت و نوع جاده و قیمت سوخت و ساعت نباشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از سلامت و ارزش بار و زمان تحویل بار باشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از وظایف رانندگان و مدل و مارک وسائط حمل و نقل باشد.
 • اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار بر روی کرایه حمل و نقل موثر باشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از ترافیک جاده باشد.
 • اتلاف های زمانی در تصادف و نعمیرات بر کرایه حمل و نقل موثر باشد.
 • هدفمندی یارانه ها با کرایه حمل و نقل تعادلی بدون افزایش تورم محصولات اجرا گردد.
 • کرایه حمل و نقل تعادلی باعث حذف سوبسید سوخت می گردد.
 • بهره گیری از مدیریت زمان جهت کرایه مناسب حمل و نقل به منطور جلوگیری از تورم محصول و ورشکستگی بنگاه های حمل و نقل و تولید پایین شرکت های تولیدی موثر می باشد.
 • کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ارضاء شرکت های تولیدی و حمل و نقل می گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر مدیریت زمان و تأثیر مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل 31L7F-MT  با فرمت ورد