عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

نظریۀ برابری و پوشش همگانی

یکی از پشتوانه‌های نظری الگوی برآورد منابع دولتی مورد نیاز، اصل دسترسی برابر و مطالعه‌های بی‌طرفانۀ کیفیت آموزش و پژوهش می باشد که بعضی آن را در کانون مسئولیت‌های دولت در این بخش قرار داده‌اند. اکنون این موضوع پذیرفته شده که کاهش نابرابری‌های اجتماعی و فقر بسیار مهم می باشد. روش‌های تحلیلی این نظریه بر آثار توزیع مجدد درآمد متمرکز می شوند. که با اثر خالص مالیات و مخارج دولتی بر درآمد و مصرف خانوار در طبقات اجتماعی مختلف اندازه‌گیری می گردد. این رویکرد با چارچوب مفهومی محدودی که در آن فقر فقط برحسب درآمد تعریف می گردد، سازگار می باشد. اگر چه این توصیف تک بعدی از برابری و فقر اکنون ناکافی به نظر میرسد، زیرا فقر یک پدیده چند وجهی می باشد، اثر توزیعی مخارج دولتی باز هم معیاری مهم در ارزیابی و طراحی خط مشی مالی دولت می باشد که البته، روش‌های مختلفی نیز در اینجا هست (قارون، 1392).

الف-5 نظریۀ (اصل) کفایت

نظریه‌های جدید عقلانیت سرمایه‌گذاری دولت ابعادی جدید و وسیع و مترادف با آن مسئولیت‌های دولت نیز از این منظر افزایش یافته می باشد. اندازه و نحوه طرفداری مالی دولت در این دیدگاه متفاوت و بسته به شرایط خاص هر کشور قابل تعریف می باشد. مسئولیت‌های دولت از این بعد، اطمینان یافتن از تولید ستانده‌های علمی و سرمایۀ انسانی مورد نیاز برای نیل به توسعۀ پایدار و همه جانبه می باشد و پس، اصل توجیهی و تعیین کننده برای برآورد منابع مورد نیاز نظام علم و فناوری هر کشور، کفایت آن در تحقق اهداف تولید علمی آن کشور می باشد. در عین حال، اصل کفایت را می‌توان در خصوص مباحث برابری، مطلوبیت و دولت رفاه نیز تعریف نمود. به تبع این رویکرد نظری، رویکردها یا الگوهای عملی تعیین منابع دولتی مورد نیاز به طرق مختلف تعریف شده می باشد که به بعضی از آن‌ها تصریح شده می باشد (قارون، 1392).

الف-6 رویکرد ناحیه

یکی از الگوهای تعیین اندازه منابع مالی تضمین کننده کفایت آموزشی «رویکرد ناحیه یا واحد آموزشی موفق می باشد. این روش به نوعی یک الگوبرداری افقی می باشد که در آن نواحی موفق در دستیابی به استانداردهای دولتی نشانه‌گذاری می گردد و مخارج آنها به‌عنوان ملاک کفایت منابع مالی برای سایر واحدهای آموزشی به‌کار میرود. البته، در این روش بایستی تعریف واضحی از آموزش کافی و استاندارد شده وجود داشته باشد (آیگنبلیک و میرز، 2003).

الف-7 روش قضاوت کارشناسانه

رویکرد دیگر، روش قضاوت کارشناسانه گروه‌های مرجع برای تعیین کفایت منابع مالی می باشد.با این روش، هزینه‌های کفایت آموزشی یا بودجۀ مورد نیاز برای بخش آموزش در شرایط تطابق با قوانین، استانداردها و اهداف مقصود شده توسط گروه‌های مرجع و قضاوت کارشناسی آن ها تعیین می گردد (آیگنبلیک و میرز، 2003).

الف-8 رویکرد آموزش تمام و کمال

در رویکرد «آموزش تمام و کمال» مشخصات کامل یک بستۀ آموزشی برای بهبود برنامه‌های موجود، که در آن از موفقیت تحصیلی دانشجویان اطمینان حاصل گردد، ارائه و سپس، هزینۀ آن بستۀ آموزشی به‌عنوان ملاک منابع مالی کافی محاسبه می گردد (لاد، 1998).

بعضی دیگر از پژوهشگران از تحلیل الگوی تأثیر منابع تخصیصی بر عملکرد نوآوری شرکت‌ها سطح خرد) برای پیش‌بینی اهداف عملکردی بهره گیری کرده‌اند (وانگ و چین، 2006). با این روش که از ساختار شبکۀ عصبی کمک گرفته شده می باشد، تصمیمگیران میتوانند عملکرد نوآوری را پیش بینی و منابع تخصیص یافته را برای تطبیق با اهداف نوآوری شرکت خود تعدیل کنند.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 هدف اصلی

  • سنجش اندازه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان.

1-4-2 اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سنجش تأثیر اندازه « سرانه» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک بخش دولتی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک مردمی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان با فرمت ورد