مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

-زیانهای هیجان

1)موجب بروز اعمال ناپسند و در نهایت باعث پشیمانی می گردد:

در روزنامه ها حوادث ناگواری را مطالعه کرده اید که منشا آن هیجانات منفی بوده می باشد.

2)موجب اغفال می گردد:

اگر نتوانید کسی را با دلایلی منطقی وادار به انجام کاری کنید با تاثیر گذاشتن بر او بوسیله کلمات می توانید حالت هیجانی منفی در او ایجاد کنید تا او را به انجام کاری وادار کنید که دلخواه شماست.

3)عقل و منطق را تحت تاثیر قرار می دهد:

این حالت وقتی به وجودمی آید که هیجان بصورت شدید و ناگهانی ظاهر گردد(آقایار ،           شریفی درآمدی ، 1386 : 45)

2-1-13-سرچشمه هیجانها

هیجانات در مغز بویژه از سیستم لیمبیک (Limbic System)[1] سرچشمه می گیرد.

سیستم لیمبیک ساختار کوچکی دارد که در وسط مغز پایین تر از مرکز یا قشر مخ قرار دارد.

ساقه مغز،هوشیاری را کنترل و تحریک می کند و پیامهای حسی را از طریق دستگاه لیمبیک به قشر مخ ارسال می کند.بیشترین افکار و یادگیریها در قشر مخ شکل می گیرد.

حافظه تأثیر مهمی در یادگیری دارد و دستگاه لیمبیک را درگیر می کند.دستگاه لیمبیک هیجانات و رفتارها را تفسیر و جهت می دهد(آقایار ، شریفی درآمدی ، 1386 : 46)

2-1-14-چگونگی شکل گیری هیجانها

هیجانها از حافظه و واکنش ما نسبت به شرایط جاری پدیدار می شوند.شکل گیری هیجانات ما با در نظر داشتن اندیشیدن درمورد تجربیات و حوادث حال و گذشته می باشد.همه ما کوشش می کنیم رفتارهای خود را در ارتباط با دیگران توصیف کنیم.راههایی که می خواهیم علت رفتار را اظهار کنیم ، اسناد (Attributions) می نامند.(آقایار ، شریفی درآمدی ، 1386 : 48)

2-1-15-علت اهمیت هیجانها در محیط کار

هیجانها می توانند عامل کاهش بهره وری ، ضعف قضاوت ، تصمیم گیری غلط ، جذب کارکنان نامناسب ، از دست دادن کارکنان لایق ، بی انگیزگی کارکنان ، فقدان کارگروهی و خود مدیریتی شوند و در عوض عامل افزایش بهره وری ، قضاوت صحیح ، تصمیم گیری هوشمند ، استخدام افراد شایسته و حفظ آنها ، ایجاد انگیزه در دیگران ، کارگروهی قوی و خود مدیریتی نیز محسوب می شوند(آقایار ، شریفی درآمدی ، 1386 : 66)

2-1-16-مفهوم هوش هیجانی

تمامی جوامع برای مهارتها و رفتارهای خاص ارزش قائلند.این که هر جامعه از کدام استعدادها تجلیل می کند ، بستگی دارد به این که جامعه برای بقا و تداوم خود چه نیازها و خواسته هایی دارد ، از نظر غالب مردم داشتن هوش ، توانایی سازش موفقیت آمیز با نیازها و خواسته های فرهنگی و محیطی می باشد.آزمونهای هوش شبیه یکدیگر نیستند ، بعضی از تفاوتهای میان آنها ، ناشی از نظریه مرتبط با هوش می باشد که آزمون مبتنی بر آن می باشد .

[1] – دستگاه کناری که ریشه آن از Limbus به معنای حلقه می باشد . در مواقعی که اسیر اشتیاق یا غضب یا سراپا غرق عشق ، ترس یا وحشت می شویم در واقع دستگاه لیمبیک می باشد که ما را در چنگال خود قرار می دهد که این سیستم پس از پالایش و پردازش دو وظیفه مهم یعنی یادگیری و حافظه را بر عهده دارد (گلمن ، دانیل ، هوش هیجانی ، ترجمه پارسا – تهران ، رشد .ص 25)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهشگر از انجام این پژوهش عبارت می باشد از :

1- شناسایی زمینه های لازم برای افزایش هوش هیجانی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

2- مطالعه اهمیت تاثیر هوش هیجانی بر بهبود عملکرد کارکنان اداره کل

3- مقایسه هوش هیجانی کارکنان زن و مرد اداره کل

4- مطالعه تاثیر خودآگاهی بر عملکرد کارکنان اداره کل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- مطالعه تاثیر خودتنظیمی بر عملکرد کارکنان اداره کل

6- مطالعه تاثیر خودانگیزی بر عملکرد کارکنان اداره کل

7- مطالعه تاثیر مهارتهای اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

8- مطالعه تاثیر آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

9- ایجاد یک بستر مناسب برای بهبود و گسترش هوش هیجانی مطلوب میان کارکنان اداره کل

10- ارائه راهکارهایی بر تسهیل ایجاد تاثیر مناسب هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران  با فرمت ورد