عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ

2-1-1-     درگیری شغلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

واژه درگیر شدن[1] در فرهنگ لغت به معانی مختلفی همچون، نامزد شدن، تعهد، التزام، اشتغال، استخدام و درگیری ترجمه شده می باشد. در ادبیات علوم اجتماعی ریشه این مفهوم به تئوری تأثیر و به گونه خاص کارهای اروین گافمن (1960) در این زمینه باز می­گردد. گافمن معتقد می باشد که افراد در جامعه تأثیر­های مختلفی را می­پذیرند که درگیر شدن در یک تأثیر را «دلبستگی خود انگیخته[2]  به تأثیر و صرف توجه و کوشش فراوان برای اجرای آن» تعریف می­کند (میلو 2008، ص 210).

«عجین شدن با شغل»[3] درجه­ای می باشد که فرد به صورت ذهنی، شناختی و روانشناختی مشغول شغلش شده و در آن غرق می‏­گردد و علاقه و اهمیت خاصی برای شغلش قائل می گردد(Paullay et al. 1994: 224-5). وقتی فرد با کار خود عجین می‏­گردد از کار خود لذت می‏­برد و خسته نمی‏­گردد.

عجین شدن با شغل تصریح به درجه ای دارد که اشخاص با شغل فعلی شان بطور روان شناختی تعیین هویت می دهند(Mudrack, 2004,490). کارکنانی که با شغل خود عجین شده اند به ندرت پیش می آید شغلشان را ترک کنند و در انتظار کار برای سازمان دیگری باشند. عجین شدن با شغل همچنین موجب حضور به موقع و سر وقت کارکنان  و احساس موفقیت در کار و موجب حس خوشبینی و موفقیت در مورد آینده سازمان شده واعتقاد به اینکه که اهداف شخصی و سازمانی با هم همخوانی دارند، خواهد گردید(Chay and aryee, 1999).

 

2-1-2-     مفهوم درگیری شغلی و انواع آن:

براون (1996) می گوید، «حالت درگیری (شغلی) دلالت بر یک حالت مثبت و نسبتاً کامل درگیر شدن خود فرد در شغل می‌باشد در حالیکه حالت بیگانگی (شغلی) دلالت بر نبود فردگرایی و جدایی خود از محیط کار دارد». ممکن می باشد به نوعی قطع پیوند بنی کارکنان و کارفرمایان عارض گردد که ممکن می باشد منجر به 3 نوع دسته‌بندی کارکنان از نظر درگیری شغلی در نیروی کار گردد. طبق مطالعه های فار و تیمی (2010)، نیروی کاری مشکل از کارکنان کاملاً درگیر شده (25 تا 30 درصد)، کارکنان درگیر نشده (55 تا 60 درصد) و کارکنان فاقد درگیری شغلی (10 تا 15 درصد) می‌باشد. وودوارد و بوجوالز (1987) عدم درگیری شغل تحت عنوان صرفنظر کردن کارکنان از تغییرات از منظر روانی تشریح نموده‌اند: یعنی از نظر فیزیکی حاضر اما از نظر ذهنی غایب. زمانی که یکی از کارکنان کاملاً درگیر کارش می گردد، انرژی و توجهاتش در راستای توجه‌هایی از قبیل درگیری شغلی می‌باشند. کارکنان درگیر شده به دارایی سازمان تبدیل شده و احتمالاً به ترک سازمان نمی‌اندیشند (اُ، آی، آکینبوبولا، 2011).

درگیری شغلی به جانی شدن ارزش‌های کاری یا اهمیت کار از دیدگاه فرد اطلاق می گردد. درگیری شغلی می تواند راحتی شخص در اجتماعی شدن از طریق سازمان را ارزیابی نماید. اجتماعی شدن سازمانیفرآیندی می باشد که بواسطه آن فرد ارزش‌ها، تواناییها، رفتارها و دانش اجتماعی مورد نیاز برای تأثیر سازمانی و همچنین جهت ایفای تأثیر بعنوان یکی از اعضاء سازمان را درمی‌یابد (آکیایاویگور و همکاران، 2009، رامزی و همکاران، 1995).

در واقع درگیری شغل باور شخصی پیرامون شغلی فعلی‌اش بوده و تابعی از اندازه برآورده شدن کاهش می باشد. افراد بسیار درگیر در شغل، کارشان را به بخشی از شخصیت خود تبدیل می‌کنند. علاوه بر آن، افراد دارای درگیری بالای شغلی توجهات خود را کاملاً معطوف کارشان می‌کنند (آکیایاویگور و همکاران، 2009، هاکت و همکاران، 2001).

[1]Aggression

[2]Engagement

[3] Job Involvement

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-هدف های پژوهش:

  1. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  2. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  3. تعیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.

                        ارائه راهکارهای مناسب بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ با فرمت ورد