عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان ( جزیره قشم در سال 1393 )

1-1-1 روش مصاحبه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این مطالعه از روش توصیفی-کیفی[1] بهره گیری شده می باشد. پژوهش توصیفی آن چیز که را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. تمرکز آن در درجه اول به زمان حال می باشد، هرچند غالبا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند مورد مطالعه قرار می‌دهد (پور احمد،1388: 58).

در این مطالعه داده‌های واقعی برگرفته از مصاحبه‌ها و مشاهدات بر اساس روش پژوهش نظریۀ برخاسته از داده‌ها، مورد تحلیل قرار میگیرد و برای درک و تبیین تصویر و جایگاه شرکت کاسترول از داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه‌ها، مستندات و نظاره مشارکتی بهره گیری میشود، پس با بهره گیری از شیوه‌های منظم گردآوری داده‌ها، به تشخیص مقوله‌ها، مضمون‌ها و برقراری ارتباط میان این مقوله‌ها پرداخته شده می باشد. روش پژوهش نظریۀ برخاسته از داده‌ها بر به‌کارگیری مراحل تحلیل داده‌ها از طریق کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تأکید دارد که متناسب با فرآیند پژوهش حاضر در بخش یافته‌ها به هر بخش از کدگذاریها پرداخته شده می باشد. در پژوهش حاضر از ابزار مصاحبۀ عمیق  با خبرگان کلیدی در سه سطح عالی، میانی و کارشناسی بهره گیری می گردد. سطح عالی متشکل از مدیران عالی سازمانی و مشاوران، سطح میانی متشکل از مدیران میانی و عملیاتی و سطح کارشناسی متشکل از کارشناسان شرکت می باشد. استخراج مفاهیم از حروف واژگان به کار رفته توسط خبرگان از طریق کد گذاری باز و محوری می باشد.

[1]  Descriptive

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه رتبه بندی شاخص های محصول در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های مکان در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های قیمت در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های ترفیع در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های برند در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

مطالعه رتبه بندی شاخص های رفتار ذهنی در صنعت روغن صنعتی، موتور، ترمز و گریس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان ( جزیره قشم در سال 1393 )  با فرمت ورد