عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ

1-1-فرضیه های پژوهش:

  1. توجه شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران تأثیر دارد.
  2. توجه شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران تأثیر دارد.
  3. رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران تأثیر دارد.

 

1-2-قلمرو پژوهش:

الف)  قلمرو موضوعی:

این پژوهش از لحاظ موضوعی در حوزه ی مدیریت رفتار سازمانی قرار دارد.

ب)  قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران شامل تعداد 11 دانشکده و 2 پژوهشکده و 1 پژوهشگاه می باشد.

ج) قلمرو زمانی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قلمرو زمانی پژوهش آبان و آذر سال 1392 می باشد.

 

1-3-روش پژوهش:

  روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و از نوع اسنادی – میدانی می باشد. بدین مفهوم که ضمن رجوع به اطلاعات موجود در حوزه ی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران و همچنین رجوع به منابع علمی موجود، جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه نیز بهره گیری خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-هدف های پژوهش:

  1. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  2. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  3. تعیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.

                        ارائه راهکارهای مناسب بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ با فرمت ورد