مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ

2-1-11-1- نظریه بروفی[1] :

بروفی نظریه‌های رضایت شغلی را به تبیین زیر تقسیم‌بندی نموده می باشد:

1) نظریه نیاز‌ها: اندازه رضایت شغلی هر فرد که از اشتغال حاصل می گردد به دو عامل بستگی دارد. اول، چه مقدار از نیاز‌ها و به چه اندازه از طریق کار و احراز جایگاه مورد نظر تأمین می گردد. دوم، چه مقدار از نیازها و به چه اندازه از طریق اشتغال به کار مورد نظر تأمین نشده باقی می‌ماند. نتیجه‌ای که از مطالعه عوامل دسته اول و دوم حاصل می گردد، اندازه رضایت شغلی فرد را معین می کند.

2) نظریه‌ی انتظارات: انتظارات فرد در تعیین نوع و اندازه رضایت شغلی مؤثرند. اگر انتظارات فرد از شغلش زیاد باشد، در این حالت رضایت شغلی معمولاً دیرتر و مشکل‌تر حاصل می گردد. لذا رضایت شغلی مفهومی کاملاً یکتا و فردی می باشد و بایستی در مورد هرفرد به گونه جداگانه، عوامل و اندازه و نوع آن مورد مطالعه قرار‌گیرد.

3) نظریه‌ی تأثیر: در این نظریه به دو جنبه‌ی اجتماعی و روانی توجه می گردد. رضایت کلی نتیجه‌ای می باشد که از ترکیب دو جنبه اجتماعی و روانی حاصل می گردد. (شفیع آبادی، 1385، صص101-100).

 

2-1-11-2- نظریه پارسون[2] :

“پارسون” رضایت شغلی را وابسته به پنج عامل بشرح زیر میداند:

1-عزت نفس : انسانها با هنجارها و نیازهای اخلاقی که درون خود به وجودمی آورند زندگی میکنند. محترم شمردن این هنجارها و الگو های رفتاری در کسب رضایت شغلی آنان تاثیر بسزائی دارد . مدیر شایسته آن می باشد که کار کنان را در خلق  این هنجارها یاری نماید.

2- شناسائی : همه انسانها علاقه دارند ت

  1. Brophy

[2] . Parson Theory

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-هدف های پژوهش:

  1. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  2. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  3. تعیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

                        ارائه راهکارهای مناسب بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ با فرمت ورد