عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

-مفهوم هوش هیجانی

تمامی جوامع برای مهارتها و رفتارهای خاص ارزش قائلند.این که هر جامعه از کدام استعدادها تجلیل می کند ، بستگی دارد به این که جامعه برای بقا و تداوم خود چه نیازها و خواسته هایی دارد ، از نظر غالب مردم داشتن هوش ، توانایی سازش موفقیت آمیز با نیازها و خواسته های فرهنگی و محیطی می باشد.آزمونهای هوش شبیه یکدیگر نیستند ، بعضی از تفاوتهای میان آنها ، ناشی از نظریه مرتبط با هوش می باشد که آزمون مبتنی بر آن می باشد .

هوش از قدیمی ترین مفاهیم روانشناسی می باشد که در متون علمی بحثهای متعددی درمورد آن شده اما هنوز هم نظریه پردازان بر سر تعریف آن توافق نظر ندارند.برای نمونه ، آیا هوش نوعی توانایی با کیفیت واحد و یا حاصل جمع مجموعه ای از مهارتهاست ؟ هنوز به پاسخ روشنی منجر نشده می باشد .آن چیز که مسلم می باشد ، هوش از جذابترین نیروهای روانی می باشد که جلوه های آن در موجودات مختلف به مقادیر متفاوت قابل نظاره و رویت می باشد.هر چه موجودات از تکامل بیشتری بهره مند بوده و به همان نسبت از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشند ،از نظر هوش نیز پیشرفته تر خواهند بود. چرنیس(2000) اظهار داشته ، هیجان را بطور ساده می توان تحرک در مرکز احساسات معنی نمود بعلاوه توان سامان دادن به احساسات و مهار تنشها جنبه ای از هوش هیجانی و لازمه موفقیت در کار و زندگی می باشد .

ثرندایک[1] هوش هیجانی را توانایی درک و شناخت دیگران تعریف می کند .

مایر و سالووی[2] (1990) هوش هیجانی را مجموعه ای از توانایی ها دانسته اند که به فرد کمک     می کنند تا احساسات خود و دیگران را شناخته ، درک نموده و در نهایت بتوانند احساسات خود را اداره و تنظیم کنند.

در تعریف دیگر مایر و سالووی (1993) عقیده دارند هوش هیجانی امکان تفکر با خلاقیت بیشتر و بهره گیری از احساسات و هیجانات برای حل معضلات را فراهم می کنند.آنها بر این باورند که هوش هیجانی نوعی از هوش اجتماعی می باشد که مستلزم توانایی نظارت بر هیجانات خود و دیگران ،    فرق گذاری میان آنها و بهره گیری از اطلاعات برای راهنمایی تعقل و اقدامات شخصی می باشد .

2-1-17-مفهوم شناسی هوش هیجانی

هوش هیجانی با سه معنی مطالعه شده می باشد :

1)طرز تفکر یک عصر :

اولین و کلی ترین معنی هوش هیجانی را می توان در حوزه فرهنگی یا طرز تفکر یک عصر یا دوره یا روح زمان جستجو نمود.یعنی گرایش هوشمندانه یا احساساتی که حرکت فرهنگی و سیاسی زمان را مشخص می کند. شاید اوج گسترش هوش هیجانی با انتشار مقاله هایی در خصوص اهمیت هوش هیجانی در موفقیت تحصیلی و حرفه ای باشد (گلمن ، 1995)

بحث اصلی در این گزارشها در نظر داشتن بخش نادیده گرفته شده شخصیت بود که شانس خود را برای دستیابی به هدف افزایش می دهد .

دلیل این توجه ، اتفاق نظر مولفان با دو بخش فرهنگی در تفکر غرب بود : کشمکش میان هیجان با تعقل و کشمکش میان نخبه سالاری و مساوات طلبی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2)هوش هیجانی و شخصیت:

موضوع روانشناسی شخصیت ، مطالعه بخشهای مختلف روان شناختی ، سازماندهی و رشد آن با هدف برقراری ارتباط قسمتهای مختلف ذهن نظیر مکانیزمهای دفاعی ، عملکردها و فرآیندها با پیامدهای زندگی می باشد.

[1]-Thorndik

[2]-Mayer & Salovey

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهشگر از انجام این پژوهش عبارت می باشد از :

1- شناسایی زمینه های لازم برای افزایش هوش هیجانی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

2- مطالعه اهمیت تاثیر هوش هیجانی بر بهبود عملکرد کارکنان اداره کل

3- مقایسه هوش هیجانی کارکنان زن و مرد اداره کل

4- مطالعه تاثیر خودآگاهی بر عملکرد کارکنان اداره کل

5- مطالعه تاثیر خودتنظیمی بر عملکرد کارکنان اداره کل

6- مطالعه تاثیر خودانگیزی بر عملکرد کارکنان اداره کل

7- مطالعه تاثیر مهارتهای اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

8- مطالعه تاثیر آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

9- ایجاد یک بستر مناسب برای بهبود و گسترش هوش هیجانی مطلوب میان کارکنان اداره کل

10- ارائه راهکارهایی بر تسهیل ایجاد تاثیر مناسب هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران  با فرمت ورد