عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ

مقدمه:

مانند عواملی که در بقای سازمان ‏ها بسیار مؤثر می باشد و همواره مد نظر مسئولان و مدیران ‏سازمان‏ ها می‏باشد، نیروی انسانی می باشد. مطالعه و مطالعه تاریخچه توسعه و تحول جوامع ‏صنعتی نشان می‏دهد که نیروی انسانی ماهر و پرورش یافته در فرایند تحول جامعه ی سنتی به ‏جامعه ی صنعتی تأثیر انکار ناپذیری داشته می باشد، به نحوی که نیروی انسانی را مهم ‏ترین و اصلی ‏ترین عامل توسعه جوامع و سازمان ‏ها قلمداد نموده‏اند. زمانی تصور می‏گردید که ارضای نیازهای افراد از منابع و امکانات سازمان ‏ها می‏کاهد. بر اساس این تصور برای اینکه به حداقل بازدهی برسیم بایستی حداقل نیازها ارضا گردد، اما امروزه این نظریه به کلی منتفی شده می باشد. هم اکنون کارشناسان مدیریت عقیده دارند چنانچه ‏نیازهای واقعی کارمندان به درستی درک و به آن‏ها بها داده نشود و مدیران در صدد ارضای ‏آن‏ ها برنیایند، بهره‏وری در سازمان کاهش می‏یابد زیرا علاقه‏مندی و توجه مثبت به شغل‏ سبب کوشش و کوشش کاری بیشتر و در نتیجه باعث کاهش هزینه‏ها می‏گردد (الوانی، 1386: 49). از سوی دیگر با در نظر داشتن اینکه افراد در سازمان ‏ها دارای توجه‏های شغلی متعددی ‏هستند، مطالعه توجه‏های کارمندان به دلیل نتایج قابل ملاحظه‏ای که می‏تواند بر بهبود رفتار سازمانی داشته باشد طی چند دهه ی گذشته مورد توجه پژوهشگران و صاحبنظران ‏بوده می باشد. پژوهش ‏ها ی انجام شده در مورد توجه اعضای سازمان‏ها باعث می‏گردد تا مدیران از نوع توجه کارکنان نسبت به خود آگاه شوند و دریابند که آیا سیاست و رویه ‏ای که ‏به اجرا در می‏آورند منصفانه می باشد یا خیر؟ پس مدیران بایستی به توجه اعضا و کارکنان ‏سازمان توجه زیادی داشته باشند. زیرا این توجه‏ ها موجب تأثیر بر رفتار افراد در سازمان ‏می‏گردد (رابینز، ۱۳8۷: 68).

در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجام شده در چهار بخش مورد مطالعه قرار گرفته اند:

بخش اول- توجه های شغلی

بخش دوم- رفتار شهروندی سازمانی

بخش سوم- تسهیم دانش

بخش چهارم- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی

بخش پنجم- آشنایی با حوزه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران.

2-1-بخش اول- توجه های شغلی:

2-1-1-     تعاریف و مفاهیم:

توجه شغلی

واژه   Attitude، معادل های فارسی متعددی همچون « طرز تلقی »، « وجهه نظر »، « بازخورد »، «وضع روانی» ، «ایستار»، «گرایش» و «توجه» دارد. اما اکنون اصطلاح « توجه » قبول عام یافته و به صورت های مختلف نیز تعریف شده می باشد . توجه یک سازه فرضی می باشد، زیرا به صورت مستقیم قابل نظاره نیست، بلکه بیشتر با اظهارات کلامی و رفتاری همراه می باشد (آذربایجانی و همکاران، 1385، ص77).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-هدف های پژوهش:

  1. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  2. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  3. تعیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.

                        ارائه راهکارهای مناسب بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ با فرمت ورد