مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

– قلمرو پژوهش

1-12-1- قلمرو موضوعی: پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد کارکنان        می پردازد که در قلمرو علوم رفتاری و مدیریت منابع انسانی قرار دارد.

1-12-2- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش ادارۀ کل بیمۀ سلامت استان تهران می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-12-3-قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این پژوهش ، بهار و تابستان سال 1392 می باشد.

1-13- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی

1-13-1-هوش :

توانایی دریافت و درک حقیقت و شرایط و ارتباطات و استدلال درمورد آنها(گلمن،1995 :11)

1-13-2-عاطفه :

در فرهنگهای لغت تعاریف گوناگون از عواطف هست . در فرهنگ لغت آکسفورد معنای لغوی عاطفه چنین می باشد : ” هر تحرک در ذهن ، احساس ، هر حالت ذهنی قدرتمند یا تهییج شده ” واژه عاطفه [1] از فعل لاتین Emovere به معنای حرکت و جنبش ریشه گرفته می باشد .

افلاطون[2] از نخستین کسانی بود که عاطفه را از جنبه های ابتدایی و حیوانی ماهیت بشر و در تضاد با تعقل معرفی نمود.امروزه هم رگه هایی از این پدیده که عاطفه تفکر منطقی را متزلزل می سازد هنوز باقی مانده می باشد (حاجی زاده ، 1381 : 34)

تعریف دیگری که از عواطف در فرهنگ لغت راندم هاوس( 1973 : 270) آمده ، عاطفه را نوعی حالت احساسی یا هیجانی می داند که خودآگاه و ارادی می باشد و طی آن حالتهایی زیرا شادی ، غم ، غصه ، ترس ، تنفر و … تجربه می شوند و با حالتهایی زیرا شناخت یا انگیزش و اراده تفاوت دارند(سیاروچی[3] و دیگران،1384 : 4)

[1]-Emotion

[2]-Platto

[3]Ciarrochi

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهشگر از انجام این پژوهش عبارت می باشد از :

1- شناسایی زمینه های لازم برای افزایش هوش هیجانی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

2- مطالعه اهمیت تاثیر هوش هیجانی بر بهبود عملکرد کارکنان اداره کل

3- مقایسه هوش هیجانی کارکنان زن و مرد اداره کل

4- مطالعه تاثیر خودآگاهی بر عملکرد کارکنان اداره کل

5- مطالعه تاثیر خودتنظیمی بر عملکرد کارکنان اداره کل

6- مطالعه تاثیر خودانگیزی بر عملکرد کارکنان اداره کل

7- مطالعه تاثیر مهارتهای اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

8- مطالعه تاثیر آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

9- ایجاد یک بستر مناسب برای بهبود و گسترش هوش هیجانی مطلوب میان کارکنان اداره کل

10- ارائه راهکارهایی بر تسهیل ایجاد تاثیر مناسب هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران  با فرمت ورد