عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر مدیریت زمان و تأثیر مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل 31L7F-MT

نظریه دانشمندان:

(اسمال و وندندر2007)[1] درمقاله ای تحت عنوان طریقه بلند مدت تقاضای حمل و نقل، کشش پذیری قیمت سوخت و چشم انداز نفت برای سیاست حمل ونقل به مطالعه اثر قیمت های انرژی بر تقاضای حمل و نقل ایالات متحده آمریکا برای سال های 1996- 2004 پرداختند. وی تغییرات مصرف سوخت در حمل ونقل جاده ای برای هر فرد (بزرگسالان) را ناشی از سه عامل تغییرات اندازه سفر،  تغییرات موجودی وسیله نقلیه، تغییرات فراوانی متوسط سوخت وسایل نقلیه می داند. اندازه سفر بزرگسالان در هر مایل راتابع خطی از قیمت سوخت، اثر تقابلی قیمت سوخت و درآمد شهری، اثر تقابلی قیمت و جمعیت شهری و تابع غیرخطی از هزینه سوخت در هرمایل در نظر گرفته می باشد.  نتایج به دست آمده نشان می دهد در اثر درآمد نسبت به قیمت سوخت تاثیر بیشتری بر اندازه سفر دارد،  لیکن هزینه سوخت تاثیر معنی داری برمیزان سفر ندارد.

نتایج مطالعه (عزتی و عاقلی کهنه شیری، 2005) نشان می دهد که تقاضای حمل بار نسبت به فاصله بین مبدا و مقصد بارگیری بی کشش می باشد.

(فرشاد، 2004)[2] در مطالعه ای شدت مصرف انرژی بخش حمل و نقل زمینی و ریلی برآورد و مقایسه کرده می باشد. براساس محاسبات انجام شده، شدت مصرف سوخت جاده و راه آهن برای سال های 1374– 1378 به ترتیب 4/9، 13/6 خواهد بود که نشان می دهد اندازه مصرف سوخت در حمل به شیوه جاده ای 53/1 برابر مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی می باشد. همچنین حمل ونقل ریلی در بخش باری یک سوم حمل ونقل زمین سوخت مصرف می کند.

– محسن ذوقی، کامران رحیم اف و مهدی علیپور و اوسری می گویند:

امروزه رشد اقتصادی کشورها برپایه رشد شبکه های حمل و نقل استورا می باشد. در این بین تأثیر پارامترهای دخیل در ارزش تمام شده جابه جایی و ارتباط آنها با اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.ارتباط بین هزینه و کرایه و قیمت تمام شده، جابه جایی کالا باتوجه به افزایش قیمت سوخت در کشور مانند موضوعات درگیر در اقتصاد حمل و نقل می باشد.

[1]. vandender and small, 2007

[2]. Farshad, 2004

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف اصلی:

 • ارتباط مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل از بین برود و قیمت سوخت جهانی و آزاد گردد.
 • تورم محصولات تابع افزایش کرایه حمل و نقل نمی باشد.
 • افت و خیزقیمت کرایه حمل و نقل بر اساس تخفیف بیمه بار باشد.
 • در تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بجای اینکه از ارتباط مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل بهره گیری گردد از ارتباط مستقیم کرایه حمل و نقل با ارزش و بیمه بار بهره گیری گردد.
 • افت و خیز قیمت کرایه حمل و نقل تابع مسافت و نوع جاده و قیمت سوخت و ساعت نباشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از سلامت و ارزش بار و زمان تحویل بار باشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از وظایف رانندگان و مدل و مارک وسائط حمل و نقل باشد.
 • اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار بر روی کرایه حمل و نقل موثر باشد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • کرایه حمل و نقل تابعی از ترافیک جاده باشد.
 • اتلاف های زمانی در تصادف و نعمیرات بر کرایه حمل و نقل موثر باشد.
 • هدفمندی یارانه ها با کرایه حمل و نقل تعادلی بدون افزایش تورم محصولات اجرا گردد.
 • کرایه حمل و نقل تعادلی باعث حذف سوبسید سوخت می گردد.
 • بهره گیری از مدیریت زمان جهت کرایه مناسب حمل و نقل به منطور جلوگیری از تورم محصول و ورشکستگی بنگاه های حمل و نقل و تولید پایین شرکت های تولیدی موثر می باشد.
 • کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ارضاء شرکت های تولیدی و حمل و نقل می گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر مدیریت زمان و تأثیر مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل 31L7F-MT  با فرمت ورد