مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

منابع مالی

بهترین راه برای فهم و شناخت زمینه تأمین منابع مالی آموزش و پرورش این می باشد که آن را به عنوان یک پدیده مبتنی بر تصمیم گیری در نظر گرفت که در آن تصمیم های آموزشی بایستی به شیوه های تأمین منابع مالی برای آموزش و پرورش ترجمه شوند. نظام تأمین منابع مالی برای دولت، ساز و کارهای سیاسی برای تصمیم گیری، ساختار و تشکیلات اداری به کارگیری تصمیم ها را به شکل خاص خود داراست(مویدی، 1382).

طبق ماده 11 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها و مناطق کشور منابع مالی مدرسه از سه جنبه اساسی مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرند:

 

الف) سرانه

اعتبارات دولت که با اتکا به تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون نحوه هزینه سرانه از محل اعتبارات کل آموزش و پرورش و یا سازمان های وابسته به حساب واحد آموزشی و پرورشی واریز می گردد  که این نوع اعتبارات را سرانه  می گویند.

ب) کمک های بخش دولتی

وجوهی می باشد که به عناوین مختلف از طریق دستگاهها و سازمانهای دولتی غیر از آموزش و پرورش برابر مقررات برای مصارف خاص در اختیار مدرسه قرار می گیرد (مویدی، 1382)

ج) کمک های مردمی

مشارکت پذیری والدین در مدارس به عنوان نیاز اجتناب ناپذیر عصر ما همه ابعاد انسانی را در سطوح مختلف فکری، عاطفی و رفتاری در مدارس را تحت پوشش قرار می دهند(جیمز، 2010). کمک های مردمی که حسب دستورالعمل و بخشنامه های مربوطه به وسیله اشخاص حقیقی جهت انجام هزینه ها به حساب واحدهای آموزشی واریز می گردد.

 

1-8 قلمرو پژوهش (زمانی، مکانی، موضوعی)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-8-1 قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش مربوط به سال 88الی92 می‌باشد.

 

1-8-2 قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش حاضر  مقطع متوسطه 33 منطقه آموزش و پرورش استان گیلان می باشد.

 

1-8-3 قلمرو موضوعی

این پژوهش از نظر موضوعی در حوزه مدیریت مالی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

1-9 جمع‌بندی

با در نظر داشتن آن چیز که تا کنون اظهار گردید، پس از ارائه کلیات پژوهش و اثبات اهمیت و ضرورت مطالعه و تبیین مسئله پژوهش، به مقصود پاسخگویی به مسائل اصلی و فرعی پژوهش و همچنین دستیابی به اهداف مدنظر، در فصل آتی،

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 هدف اصلی

  • سنجش اندازه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان.

1-4-2 اهداف فرعی

  • سنجش تأثیر اندازه « سرانه» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک بخش دولتی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک مردمی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان با فرمت ورد