مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

همدلی (Empathy)

احساس هیجانات ، احساسات و نگرشهای دیگران و علاقه مندی فعال به مسایل مورد علاقه دیگران می باشد.افرادی که دارای این شایستگیها هستند:

-در در نظر داشتن علایم همسان و گوش دادن به دیگران فعال هستند.

-نسبت به درک و فهم نگرشهای دیگران با حساسیت اقدام می کنند.

-بر اساس فهم احساسات و نیازهای دیگران ، به حل مسایل و معضلات اقدام می کنند.

ب:خدمت مداری (Service Orientation)

پیش بینی ، تشخیص نیازهای مشتریان می باشد. چنین افرادی :

-با میل و رغبت به دیگران کمکهای مناسب ارائه می کنند.

-راههای افزایش وفاداری و رضایت مشتریان را مطالعه می کنند.

-نیازهای مشتریان را درک و آنها را با خدمات و محصولات تطبیق می دهند.

ج:توسعه و بهبود خدمات دیگران (Developing Others)

احساس نیاز دیگران برای بهبود و تقویت تواناییهای آنهاست.چنین افرادی:

-دارای روابط استاد شاگردی هستند و به موقع مربیگری می کنند و پستهایی را که چالشی می باشد و رشد مهارتهای افراد را موجب می گردد ، به آنها پیشنهاد می گردد.

-نقاط قوت موفقیتهای دیگران را می شناسند و نسبت به اعطای پاداش اقدام می کنند .

-به دیگران بازخورد مفید ارائه می کنند و نیازهای آنها را برای رشد و توسعه شناسایی می کنند.

د:تنوع در نفوذ قدرت (Leveraging Diversity)

ایجاد فرصتها از طریق افراد مختلف می باشد.افرادی که دارای این شایستگی هستند:

-با بی صبری و ناشکیبایی و تعصب و سوگیری مقابله می کنند.

-تفاوتها را فرصت تلقی و محیطی را ایجاد می کنند که افراد در آن رشد کرده و شکوفا شوند.

-با افراد در زمینه های مختلف ارتباط مستقر می کنند و با آنها برخورد تکریم آمیز دارند.

 

ه:آگاهی سیاسی (Political Awareness)

شناخت روندهای احساس گروه و روابط قدرت می باشد. چنین افرادی:

-نسبت به روابط کلیدی قدرت شناخت دارند.

-موقعیتها و حقایق سازمانی و بیرونی را درک می کنند.

-شبکه های اجتماعی مهم و حیاتی را شناسایی می کنند.

2-مهارتهای اجتماعی (Social Skills)

این معیار شامل هفت خرده معیار تحت عناوین نفوذ ، ارتباطات ، رهبری ، شتاب دهنده تغییر ، مدیریت تضاد ، ایجاد تعهد و همکاری به مشارکت به تبیین ذیل می باشد:

الف:نفوذ (Influence)

بکارگیری تاکتیکهای موثر برای متقاعد کردن می باشد.افرادی که دارای این شایستگی هستند:

-در متقاعد کردن افراد مهارت دارند.

-درخواستهای خود را از شنونده طرف مقابل (با صدای خوش)اظهار می کنند.

-از استراتژیهای پیچیده زیرا تاثیر غیر مستقیم برای رسیدن به اجماع بهره گیری می کنند.

ب:ارتباطات  (Communication)

ارسال پیامهای واضح و مطمئن برای مخاطبان می باشد.افرادی که دارای این شایستگی هستند:

-در ارسال و دریافت علایم هیجانی برای روشن کردن پیامشان موثرند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-با موضوعات مشکل برخورد و مقابله صریح می کنند.

-ارتباطات باز را تشویق و ترویج می کنند و اخبار بد را مثل اخبار خوب پذیرا هستند.

ج:رهبری (Leadership)

روحیه بخشی و راهنمایی افراد و گروههاست.افرادی که دارای این شایستگی هستند:

-دارای قدرت اظهار و برانگیختن اشتیاق برای یک چشم انداز و ماموریت مشترک هستند.

-در صورت نیاز افراد به راهنمایی و هدایت ، بدون در نظر داشتن جایگاه ، پیشگام هستند.

-از طریق الگو و نمونه افراد را هدایت و رهبری می کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهشگر از انجام این پژوهش عبارت می باشد از :

1- شناسایی زمینه های لازم برای افزایش هوش هیجانی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

2- مطالعه اهمیت تاثیر هوش هیجانی بر بهبود عملکرد کارکنان اداره کل

3- مقایسه هوش هیجانی کارکنان زن و مرد اداره کل

4- مطالعه تاثیر خودآگاهی بر عملکرد کارکنان اداره کل

5- مطالعه تاثیر خودتنظیمی بر عملکرد کارکنان اداره کل

6- مطالعه تاثیر خودانگیزی بر عملکرد کارکنان اداره کل

7- مطالعه تاثیر مهارتهای اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

8- مطالعه تاثیر آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

9- ایجاد یک بستر مناسب برای بهبود و گسترش هوش هیجانی مطلوب میان کارکنان اداره کل

10- ارائه راهکارهایی بر تسهیل ایجاد تاثیر مناسب هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران  با فرمت ورد