عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ارزیابی پیشرفت تحصیلی، موضوع پژوهش های بسیارى بوده و برای این کار، مبانی و الگوهای متعددی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.تحصیل و آموزش همواره برای تأمین اهداف مشخصی انجام می گردد. اهداف تحصیلی و آموزشی زمانی تحقق می‌یابد که ابزارهای آن به درستی پیش‌بینی و به‌کار گرفته شوند. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ابزاری مناسب و اثربخش برای دستیابی به اهداف آموزشی تعبیر می گردد که با به‌کارگیری آن می‌توان اندازه کارایی برنامه‌ها و تحقق اهداف را سنجید و بر اساس آن برنامه‌ها را به مقصود بهبود آنها تقویت یا ترمیم نمود یا آنها را عوض کرد. ارزشیابی تحصیلی فرایندی منظم برای تعیین و تشخیص اندازه پیشرفت تحصیلی دانشجویان در رسیدن به اهداف آموزشی می باشد. پس، فرایند ارزشیابی بایستی بر اساس یک برنامه و سیاق منظم، قاعده‌مند و قانونمند انجام گردد و همواره نشان دهنده اندازه پیشرفت دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده باشد (بایرن و فلود، 202:2008). از یک سو عدم دستیابی به اهداف برنامه های آموزشی موجب هدر رفت منابع مالی و انسانی کشور می گردد، از سویی دیگر مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت و ترقی جوامع پیشرفته نشان می دهد که تقریبا تمام این کشورها، نظام آموزشی توانمند و کارآمدی داشته اند. نکته قابل ذکر دیگر اینکه در هر نظام آموزشی، عوامل متعددی با یکدیگر اقدام می‎کنند تا یادگیری و پیشرفت تحصیلی برای دانشجویان حاصل گردد. هر قسمت از این نظام بایستی به گونه‌ای طرح ریزی گردد که دسترسی به بازده مطلوب و اهداف مورد نظر میسر گردد، زیرا که اگر جزئی از این سیستم با کاستی هایی مواجه شده و یا از کار باز ایستد، کارآیی اجزای دیگر نظام آموزشی نیز کاهش یافته و صدمه خواهد دید (بایرن و فلود، 203:2008).

 

2-1-11 رویکردها و الگوهای ارزشیابی آموزشی

به تبع اختلاف نظر در توجه صاحبنظران ارزشیابی آموزشی نسبت به تعریف، اهمیت و کارکردهای ارزشیابی آموزشی، در پاسخ به این سئوال که ارزشیابی چیست و چگونه بایستی آن را انجام داد نیز تفاوتهایی نظاره می گردد. این تفاوتها به نوبه خود به ایجاد رویکردهای مختلفی در ارزشیابی آموزشی انجامیده و در درون هر یک از این رویکردها یک یا چند الگوی ارزشیابی شکل گرفته می باشد. مهمترین این رویکردها عبارتند از (صدری، 1383):

 

2-1-11-1 رویکرد مبتنی بر هدف

رویکرد اول بر تعیین اندازه تحقق اهداف از پیش تعیین شده تأکید دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-1-11-2 رویکرد مبتنی بر مدیریت

الگوهای مبتنی بر رویکرد دوم بر نیازهای اطلاعاتی تصمیم گیرندگان تأکید می کند.

 

2-1-11-3 رویکرد مبتنی بر مصرف کننده

الگوهای مبتنی بر سومین رویکرد بر فرایند برنامه و اطلاعات مربوط به فرآورده‌های کلی آموزش تأکید می‌نماید.

 

2-1-11-4 رویکرد مبتنی بر نظر متخصصان

رویکرد چهارم نیز مشتمل بر الگوهایی می باشد که تأکید اصلی آن بر کاربرد مستقیم نظر متخصصان در قضاوت درمورد کیفیت فعالیتهای آموزشی می باشد.

 

2-1-11-5 رویکرد مبتنی بر اختلاف نظر متخصصان

تأکید الگوها در رویکرد پنجم نیز مبتنی بر تحلیل اختلاف نظرهای ارزشیابان مختلف می باشد.

 

2-1-11-6 رویکرد طبیعت گرایانه مبتنی بر مشارکت کنندگان

و نهایتاً الگوهای رویکرد ششم تأکید بر مشارکت و دریافت نظرات کلیه ذینفعان و ذیربطان در فرآیند آموزش دارد (صدری، 1383).

به اعتقاد بسیاری از مسئولان، مهمترین مسئله آموزش و پرورش کشور برای بهبود کیفیت، تأمین نیازهای آموزشی، ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و…، “کمبود منابع مالی” می باشد. به بیانی دیگر، افزایش منابع مالی مهمترین راه حل برای تأمین مطلوب نیازهای آموزشی و بهبود کیفیت تصور می گردد. حتی ایجاد هر گونه تحول در نظام آموزش و پرورش، منوط به منابع مالی جدید می باشد (نادری، 1390). از این رو در بخش دوم به مطالعه منابع مالی در آموزش و پرورش پرداخته شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 هدف اصلی

  • سنجش اندازه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان.

1-4-2 اهداف فرعی

  • سنجش تأثیر اندازه « سرانه» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک بخش دولتی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک مردمی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان با فرمت ورد