عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

هوش وجود گرایانه (Existential Intelligence)

به نظر می رسد هوش وجودگرایانه یا ارتباط با لایتناهی از شاخه معنوی باشد ، در این صورت ویژگیهای هوش معنوی را در بر نمی گیرد ، اما اگر فرض کنیم صلاحیت یک هوش را دارد در این صورت بایستی بطور اخص از هوش وجود گرایانه صحبت کنیم.توانایی هوش وجودگرایانه شامل استعداد در دسترس فرد به مطالب و مفاهیم لایتناهی مانند مرگ ، تقدیر نهایی و جهان همچنین مفاهیمی زیرا عشق نسبت به یک بشر یا غرق شدن در یک اثر هنری می باشد ، این استعداد می تواند تحت شرایط مختلف رشد کند. این استعداد در هر فرهنگی ارزشمند می باشد . فرهنگها از مذاهب ، موسیقی و سیستمهای استعاره ای برای درک مطالب هستی شناسی بهره گیری می کنند.در عصر جدید در زندگی مادی ، زیباشناسی ، فلسفه و کارهای علمی ، تجلی نیازهای بشر در پاسخ به سوال مربوط به این حوزه می باشد و بسیاری از پیشرفتهای بشر بعلت اشتیاق وی برای دستیابی به مفاهیم لایتناهی می باشد (گاردنر ، 1999 : 63)هوش وجودگرایانه ، توجه بشر به مسایل زندگی غایی ، کیستی بشر ، معنای زندگی ، معنای مرگ سرنوشت نهایی بشر و جهان مادی و معنوی را دارا می باشد (حاجی حسینی نژاد ، بالغی زاده ، 1381 : 158-156) معمولاً افراد ذیل از این هوش برخوردارند: افراد مذهبی و فلاسفه.بالاخره این که گاردنر برای روشن ساختن تفاوت جوهری میان دیدگاه خود با دیدگاه روان شناسانی که به هوش انسانی از منظر سنتی و محدود می نگرند همچنین در مقام رد این برداشت که تلقی متکثرانه از هوش با تلقی سنتی آن قابل جمع می باشد ، تاکید می کند که آن چیز که وی از آنها بعنوان اقسام مستقل هوش نام برده می باشد بایستی به همین عنوان هوش انسانی[1] مورد شناسایی قرار گیرند ، نه این که با اطلاق عناوین دیگری همچون Human Talent آنها را به حاشیه برده و در ذیل مقوله هوش برای آنها هویتی تابعی یا ثانوی قایل گردید.او تصریح می کند که تنها لفظ هوش انسانی می باشد که روان شناسان را به چالش می طلبد و بدین طریق خواسته می باشد ادعای مالکیت مطلق این لفظ توسط یک عده معدود که قایل به برداشت سنتی از مفهوم هوش می باشند را زیر سوال برد(گاردنر، 1999)

[1]-Human Intelligence

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهشگر از انجام این پژوهش عبارت می باشد از :

1- شناسایی زمینه های لازم برای افزایش هوش هیجانی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

2- مطالعه اهمیت تاثیر هوش هیجانی بر بهبود عملکرد کارکنان اداره کل

3- مقایسه هوش هیجانی کارکنان زن و مرد اداره کل

4- مطالعه تاثیر خودآگاهی بر عملکرد کارکنان اداره کل

5- مطالعه تاثیر خودتنظیمی بر عملکرد کارکنان اداره کل

6- مطالعه تاثیر خودانگیزی بر عملکرد کارکنان اداره کل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7- مطالعه تاثیر مهارتهای اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

8- مطالعه تاثیر آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

9- ایجاد یک بستر مناسب برای بهبود و گسترش هوش هیجانی مطلوب میان کارکنان اداره کل

10- ارائه راهکارهایی بر تسهیل ایجاد تاثیر مناسب هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران  با فرمت ورد