مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ

2-1-11-1- نظریه تفاوت:

« لاک[1]» عقیده دارد که رضایت شغلی یا نارضایتی شغلی به تفاوتی که شخص بین آن چیز که از شغلش به دست آورده و آن چیز که که آرزو داشته و می‌خواسته، بستگی دارد. اگر بین اندازه آرزوهای شغلی فرد و دستاوردهای واقعی‌اش تفاوت وجود نداشته باشد وی خشنودی و رضایت خواهد داشت و اگر دستاوردهای حاصل از شغل وی کمتر از اندازه خواسته‌هایش باشد ناراضی خواهد بود.

« لاولر[2]» رضایت شغلی را تفاوت بین درک کارکنان از شرایطی که بایستی ایجاد گردد با شرایطی که به گونه واقعی در شغل هست، می‌داند. اگر بین آنها تفاوتی وجود نداشته باشد فرد راضی خواهد بود. مانند زمانی که فرد انتظار افزایش درصدری در حقوقش را دارد و این انتظار برآورده می گردد.

« پورتر» نیز رضایت شغلی را به عنوان تفاوت بین اندازه عواملی که بایستی در شغل وجود داشته باشد و میزانی که اکنون هست تعریف کرده می باشد (دلجو، 1374).

 

2-1-11-2- نظریه انگیزشی – بهداشتی[3] هرزبرگ:

یکی از نظریه های معروف رضایت شغلی ، نظریه انگیزشی – بهداشتی  « هرزبرگ » می باشد که به تأثیر انواع مشخصی از عوامل شغلی بر رضایت شغلی متمرکز می باشد . مطابق تئوری هرزبرگ هر کارمندی دو دسته نیاز یا خواسته دارد . نیازهای انگیزشی و نیازهای بهداشتی . نیازهای انگیزشی مربوط به خود کار و کیفیت چالشی بودن کار نظیر جالب بودن کار ، استقلال شغل و پاسخگویی می باشد .  نیازهای بهداشتی مربوط به زمینه روانی و فیزیکی که کار در آن انجام می گیرد نظیر شرایط فیزیکی کار ( مثل حرارت و دلپذیر بودن محیط ) ، ماهیت نظارت ، پرداخت و امنیت شغلی می باشد . هرزبرگ روابط بین نیازهای انگیزشی و نیازهای بهداشتی و رضایت شغلی را چنین مطرح نمود:

– با ارضای نیازهای انگیزشی ، کارکنان راضی و با عدم ارضای نیازها ، کارکنان ناراضی نخواهند بود.

– با ارضای نیازهای بهداشتی کارکنان ناراضی نخواهند گردید . اما با عدم ارضای این نیازها کارکنان ناراضی می شوند . به نظر هرزبرگ یک کارگر می تواند با ارضای نیاز انگیزشی مثل جالب و چالشی بودن کار ، راضی باشد و در عین حال بعلت عدم ارضای نیاز بهداشتی مثل امنیت شغلی پایین ناراضی باشد . هرزبرگ رضایت و نارضایتی را مستقل از هم می داند . درصورتی که دیدگاه سنتی رضایت و نارضایتی را دو انتهای یک پیوستار می دانند . (جنفر[4]و گارت[5]، 1999ص83-86)

[1] . Locke

[2] . Lawler

[3] . Hygiene- Motivation Theory

[4] .Jennifer,M

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] .Gareth

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-هدف های پژوهش:

  1. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  2. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  3. تعیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.

                        ارائه راهکارهای مناسب بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ با فرمت ورد