عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

جمع آوری و طبقه بندی داده ها

داده ها  و اطلاعات مورد نیاز از منابع متعدد و به روش های زیر استخراج، گرداوری و طبقه بندی گردیده و در بخش  های مربوطه مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد :

 

3-1-3-1 منابع کتابخانه ای

روشهای کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد بهره گیری قرار می گیرد، اما در بعضی از آنها در بخشی از فرایند پژوهش از این روش بهره گیری می گردد و در بعضی از آنها تا انتها متکی بر  یافته‌های پژوهش کتابخانه ای می باشد و از آغاز تا انتها متکی بر یافته های پژوهش کتابخانه ای می باشد (حافظ‌نیا، 1382 :164).

در این پژوهش، به مقصود شناخت ادبیات و سوابق موضوع و مطالعه طریقه مقوله مورد بحث از روش کتابخانه‌ای در بخشی از فرایند پژوهش بهره گیری گردیده می باشد؛ در روش کتابخانه ای از منابع و مطالعات کتابخانه ای، مراجعه به پایگاه های اینترنتی اسناد و مدارک علمی داخلی و خارجی و نیز مقالات موجود، بهره گیری گردیده می باشد.

 

3-1-3-2 نرم افزار آماری و اقتصاد سنجی

در مرحله جمع آوری، طبقه بندی و پردازش اولیه داده ا از نرم افزار Excel بهره گیری شده می باشد. در این مرحله داده ای مربوط به متغیرهای پژوهش مستقیما وارد اکسل شده می باشد.پس از انجام طبقه  بندی مناسب بر روی داده ها و انجام محاسبات و پردازش اولیه اطلاعات خروجی با بهره گیری از نرم افزار8Eviews برای اجرای مدل و آزمون فرضیات مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

 

 

3-1-4 معرفی الگوی رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیات پژوهش

اگر بخواهیم بدانیم که در میان مجموعه­ای از پیش بینی کننده­ها کدام یک بیش‌ترین اهمیت را در تبیین واریانس دارد و کدام یک در درجه دوم قرار دارد و همین گونه تا آخر، می­توانیم یک تحلیل رگرسیون چند متغیری را انجام دهیم (سکاران، 1390)

برای آزمون فرضیات پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره بهره گیری شده می باشد .این مدلها را می توان به صورت زیر تعریف نمود:

 

3-1-4-1 مدل بهره گیری شده برای فرضیه اصلی

 • بین منابع مالی و عملکرد اموزشی ارتباط معناداری هست.

فرضیه اصلی: (3-1)

Amalkard=βO1mfin+£it

 

mfin به عنوان منابع مالی و Amalkard به عنوان عملکرد اموزشی  و   £it به عنوان پسماند مدل می باشد.

 

3-1-4-2 مدل بهره گیری شده برای فرضیه فرعی اول

 • بین سرانه و معدل دانش اموزان ارتباط معنا داری هست

(3-2)برای آزمون فرعی اول از مدل خطی بهره گیری شده می باشد:

AveitO1RXSitit

 

3-1-4-3 مدل بهره گیری شده برای فرضیه فرعی دوم

 • بین سرانه و نسبت دانش اموز به کلاس ارتباط معنا داری هست

(3-3) برای آزمون فرعی دوم از مدل خطی بهره گیری شده می باشد:

RSTitO1RXSitit

 

3-1-4-4 مدل بهره گیری شده برای فرضیه فرعی سوم

 • بین کمک مردمی و معدل دانش اموزان ارتباط معنا داری هست.

(3-4) برای آزمون فرعی سوم از مدل خطی بهره گیری شده می باشد:

AveitO1RXmitit

 

3-1-4-5 مدل بهره گیری شده برای فرضیه فرعی چهارم

 • بین کمک مردمی و نسبت دانش اموز به کلاس ارتباط معنا داری هست.

(3-5) برای آزمون فرعی چهارم از مدل خطی بهره گیری شده می باشد:

RSTitO1RXmitit

 

3-1-4-6 مدل بهره گیری شده برای فرضیه فرعی پنجم

 • بین کمک دولت ونسبت دانش اموزبه کلاس ارتباط معناداری وجوددارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 هدف اصلی

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • سنجش اندازه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان.

1-4-2 اهداف فرعی

 • سنجش تأثیر اندازه « سرانه» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .
 • سنجش تأثیر اندازه «کمک بخش دولتی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان
 • سنجش تأثیر اندازه «کمک مردمی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان با فرمت ورد