مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

مدل شایستگیهای دانیل گلمن :

گلمن در مقاله ((کار کردن با هوش هیجانی)) مفهوم هوش هیجانی را برای محیط کار تحت عنوان ((مدل شایستگیها)) مطرح نموده می باشد.به اعتقاد وی ، کارکنان دارای هوش هیجانی در دو بعد کلیدی شامل : شایستگیهای شخصی (چگونگی مدیریت خود) و شایستگی اجتماعی             ( چگونگی مدیریت روابط بین خود و دیگران ) مهارت پیدا می کنند.

شایستگیهای فوق و شاخصهای آنها به تبیین ذیل می باشد:

الف:شایستگیهای شخصی:

شایستگیهای شخصی عبارت می باشد از این که فرد چگونه خود را مدیریت کند. این بعد شامل سه معیار ، خودآگاهی ، خود تنظیمی و خودانگیزی می باشد.

1- خودآگاهی (Self Awareness)

معیار فوق شامل سه خرده معیار ، آگاهی هیجانی ، خودارزیابی صحیح و اعتماد به نفس می باشد .

الف-آگاهی هیجانی (Emotional Awareness)

فرد نسبت به هیجانات خود و تاثیر آنها آگاهی و شناخت دارد.چنین افرادی:

-می دانند چه هیجاناتی را احساس می کنند و چرا؟

-به ارتباط بین احساساتشان و آن چیز که فکر می کنند،انجام می دهند و یا می گویند، آگاه هستند.

-برای آنها قابل تشخیص می باشد که چگونه احساساتشان بر عملکردشان تاثیر می گذارد.

ب:خودارزیابی صحیح و دقیق (Accurate Self Assessment)

آگاهی فرد از محدودیتها و نقاط قوت خود می باشد.

چنین افرادی:

-از نقاط قوت و ضعف خود آگاهی دارند.

-اهل تفکرند و از طریق تجربه فرا می گیرند.

-بدنبال بازخوردهای روشن ، دیدگاههای جدید ، یادگیری مستمر و خود توسعه ای هستند.

-قادرند حس شوخ طبعی و دیدگاههای خود درمورد دیگران را بروز دهند.

ج:اعتماد به نفس (Self Confidence)

اطمینان درمورد ارزشها و ظرفیتهای خود می باشد . چنین افرادی :

-با قوت و با احساس هویت به معرفی خود می پردازند.

-توانایی ارائه ایده های جدید و غیرمعمول و اصرار بر آن چیز که را که درست تشخیص می دهند ، دارند.

-با اراده اقدام کردن و داشتن توانایی اخذ تصمیمات منطقی را به رغم وجود فشارها دارا       می باشند.

2- خودتنظیمی (Self Regulation)

این معیار شامل پنج خرده معیار ، خود کنترلی ، قابلیت اعتماد ، وظیفه شناسی ، سازگاری و انطباق پذیری و نوآوری می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهشگر از انجام این پژوهش عبارت می باشد از :

1- شناسایی زمینه های لازم برای افزایش هوش هیجانی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

2- مطالعه اهمیت تاثیر هوش هیجانی بر بهبود عملکرد کارکنان اداره کل

3- مقایسه هوش هیجانی کارکنان زن و مرد اداره کل

4- مطالعه تاثیر خودآگاهی بر عملکرد کارکنان اداره کل

5- مطالعه تاثیر خودتنظیمی بر عملکرد کارکنان اداره کل

6- مطالعه تاثیر خودانگیزی بر عملکرد کارکنان اداره کل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7- مطالعه تاثیر مهارتهای اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

8- مطالعه تاثیر آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

9- ایجاد یک بستر مناسب برای بهبود و گسترش هوش هیجانی مطلوب میان کارکنان اداره کل

10- ارائه راهکارهایی بر تسهیل ایجاد تاثیر مناسب هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران  با فرمت ورد