عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

تعریف هوش هیجانی

صاحبنظران در طول تاریخ تکوین مفهوم هوش هیجانی ، تعاریف مختلفی از آن ارائه نموده اند.

مایر و سالووی ، هوش هیجانی را توانایی ارزیابی ، اظهار و تنظیم هیجانات خود و دیگران و بهره گیری کارآمد از آن می دانند (خائف الهی ، دوستار ، 1382)

نلی[1] (1991) هوش هیجانی را توانایی های غیر شناختی و شایستگیهای روانی تعریف می کند که توانایی فرد را در روبرو شدن با مسایل و فشارهای محیطی ، تحت تاثیر قرار می دهد      (وثوقی کیا، 1383)

مارتینز[2] (1997) هوش هیجانی را مجموعه ای از مهارتهای غیر شناختی ، توانایی ها و ظرفیتها می داند که ظرفیت فرد را پیش روی مطالبات و فشارهای بیرونی مقاوم می سازد .

طبق نظر مک گاروی[3] (1997) هوش هیجانی مشتمل بر توانایی پیگیری و با انگیزه بودن ، توانایی کنترل تکانه ها ، توانایی کنترل هیجانات ، توانایی همدلی و عطوفت کردن می باشد .

گلمن (1998) معتقد می باشد : هوش هیجانی ظرفیت بشر را در شناخت احساسات خود و دیگران تعیین و کمک می کند تا در خود ایجاد انگیزش کرده و هیجانات خود را کنترل و روابط خود با دیگران را بر این اساس ، پی ریزی کنیم.همچنین گلمن ، هوش هیجانی را مهارتی می پندارد که دارنده آن می تواند از طریق خودآگاهی ، روحیات خود را کنترل و از طریق همدلی ، تاثیر آنها را درک و از طریق مدیریت روابط ، به شیوه ای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را       بالا ببرد(خائف الهی ، دوستار ، 1382)وزینگر[4] (2000) هوش هیجانی را هوش بکارگیری هیجان در جهت هدایت رفتار ، افکار ، ارتباط موثر با دیگران ، بهره گیری از زمان و چگونگی بجای آوردن کار برای ارتقا نتایج تعریف کرده می باشد.

بر اساس مجموع تعاریف فوق می توان هوش هیجانی را توانایی تشخیص ، فهم ، تمیز ،       اولویت بندی ، کنترل و مدیریت هیجانات در تعاملات فردی ، گروهی و سازمانی بمنظور کمک به یکدیگر و نیل به اهداف فردی ، گروهی و سازمانی تعریف نمود.

2-1-20-سیر تکوین و تاریخچه هوش هیجانی

اولین نظریه پردازیهای هوش هیجانی به سال 1940 توسط وکسلر[5] ، دال [6] و مازلو [7] مربوط می گردد.

وکسلر اظهار می کند : عواملی غیر از هوش منطقی ، می توانند باعث افزایش اثربخشی گردند (چرنیس، 2001)

روان شناسان معمولاً انواع هوش را شناسایی و در سه گروه اصلی طبقه بندی کرده اند:

1)هوش انتزاعی : (Abstract Intelligence)

توانایی ادراک و بکارگیری ماهرانه نمادهای ریاضی و کلامی.

2)هوش عینی : (Concrete Intelligence)

توانایی ادراک و برخورد ماهرانه با موضوعات.

3)هوش اجتماعی : (Social Intelligence)

توانایی ادراک و ارتباط با مردم (جانسون و ایندویک[8] ، 1999)

[1]-Neely

[2]-Martinez

[3]-Mc Garvey

[4]-Vesinger

[5]– Weschler

[6]-Doll

[7]-Maslow

[8]-Johnson & Indvik

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف پژوهشگر از انجام این پژوهش عبارت می باشد از :

1- شناسایی زمینه های لازم برای افزایش هوش هیجانی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

2- مطالعه اهمیت تاثیر هوش هیجانی بر بهبود عملکرد کارکنان اداره کل

3- مقایسه هوش هیجانی کارکنان زن و مرد اداره کل

4- مطالعه تاثیر خودآگاهی بر عملکرد کارکنان اداره کل

5- مطالعه تاثیر خودتنظیمی بر عملکرد کارکنان اداره کل

6- مطالعه تاثیر خودانگیزی بر عملکرد کارکنان اداره کل

7- مطالعه تاثیر مهارتهای اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

8- مطالعه تاثیر آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

9- ایجاد یک بستر مناسب برای بهبود و گسترش هوش هیجانی مطلوب میان کارکنان اداره کل

10- ارائه راهکارهایی بر تسهیل ایجاد تاثیر مناسب هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران  با فرمت ورد