مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ

2-1-11-1- نظریه برابری:

این نظریه که توسط آدامز ارائه شده، عوامل خارجی را بر رضایت شغلی مؤثر دانسته و علت نارضایتی را ادراک افراد از نابرابری و بی‌عدالتی احساس شده ، می‌داند. کارکنان در یک نظام اجتماعی کار می‌کنند که همدیگر را می‌بینند و نسبت به یکدیگر به قضاوت می‌پردازند و پاداش‌دهی افراد را تفسیر می‌کنند. در این نظریه اندازه رضایت نتیجه رفتاری می باشد که در مقایسه با دیگران انجام می‌گیرد. کارکنان به اندازه کوشش، عملکرد و فعالیت‌های خود نگریسته و آن را با اندازه پاداش و حقوقی که دریافت می‌کنند مقایسه می‌کنند. سپس آن را با دیگر همکارانی که کار مشابهی انجام می‌دهند، مقایسه می‌کنند. اگر تنها، تفاوت اندکی میان این مقایسه وجود داشته باشد، احساس رضایت خواهند نمود (اصلانخانی، 1375: 38).

2-1-12-  تعهد سازمانی:

می یر[1] در سال 2001 تعریفی از تعهد در محیط کاری که بنظر میرسد سازگاربا بسیاری از توصیفات گذشته ازاین مفهوم باشد ارائه کرده می باشد. تعهد به عنوان نیرویی می باشد که یک فرد را در جهت اقدام به یک یا چند هدف متعهد می کند:

 1. تعهد سازمانی مورد توجه پژوهشهای زیادی طی سی سال اخیر بوده می باشد. تعریف اولیه از تعهد سازمانی در تحقیقات آکادمیک بوسیله ی پورتر[2] و سایرین (1994) ارائه شده می باشد : ” قدرت شناسایی فردی و درگیری در یک سازمان خاص .”
 2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 3. لی و مودی[3] ( 1987) تعهد به عنوان پاسخ مؤثری می باشد که از ارزیابی موفقیت کاری که یک فرد را به سازمان مرتبط کرده و یا جذب می کند ناشی می گردد.این تعریف تأکید ویژه ای بر ارتباط بین فرد و سازمان دارد.
 4. پنکیلی و داود[4] (2000) تعهد را به عنوان کلیت و فشارهای هنجاری درونی شده برای برآورده کردن اهداف و علایق سازمانی تعریف کرده اند.
 5. دانهام، گروب وکاستاندا[5] (1994) عقیده دارند که واژه تعهد برای پیشینه ها، نتایج و فرآیند جذب به کارمیرود.آنها نتیجه گرفتند که موضوع اصلی تعهد سازمانی وابستگی روانشناختی فرد به سازمان می باشد.
 6. مودی وسایرین تعهد سازمانی را به عنوان ترکیبی از ویژگیهای روانشناختی و رفتاری می دانند. آنها تعهد سازمانی را به صورت زیر تعریف می کنند: ” قدرت نسبی شناسایی یک فرد و فعالیت وی در یک سازمان خاص”. بر مبنای این تعریف تعهد سازمانی توسط یک اعتقاد و مقبولیت قوی ازاهداف و ارزشهای سازمان، تمایل کارکنان برای کوشش قابل توجه درسازمان و تمایل برای ماندن در سازمان خاص اندازه گیری می گردد.( 1979, pp. 224-47)
 7. تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می گیرند. براساس این شیوه فردی که به شدت متعهد می باشد هویت خود را از سازمان گرفته، در سازمان مشارکت دارد و با آن درمی آمیزد وازعضویت درآن لذت می برد.(ساروقی ، 1375ص73 )
 8. تعهد سازمانی عبارت می باشد از توجه های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (ونه شغل ) که در آن مشغول به کارند. ( استرون[6] ، 1377 صص-74، 73 )

” آلن[7] و مایر “( 1992) اظهار می­کنند که تعهد سازمانی یک حالت روانشناختی می باشد که روابط کارکنان  با سازمان را توصیف می ‌کند و به تصمیم

[1] Meyer

[2] Porter

[3] Lee& Moody

[4] Pankeely & David

[5] Danham,Grobe & Costonda

[6] Strone

[7] Allen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-هدف های پژوهش:

 1. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
 2. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
 3. تعیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.

                        ارائه راهکارهای مناسب بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ با فرمت ورد