مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ

2-1-1-     تعاریف و مفاهیم:

توجه شغلی

واژه   Attitude، معادل های فارسی متعددی همچون « طرز تلقی »، « وجهه نظر »، « بازخورد »، «وضع روانی» ، «ایستار»، «گرایش» و «توجه» دارد. اما اکنون اصطلاح « توجه » قبول عام یافته و به صورت های مختلف نیز تعریف شده می باشد . توجه یک سازه فرضی می باشد، زیرا به صورت مستقیم قابل نظاره نیست، بلکه بیشتر با اظهارات کلامی و رفتاری همراه می باشد (آذربایجانی و همکاران، 1385، ص77).

به لحاظ اهمیتی که توجه ها در زندگی افراد دارند، بعضی از صاحب نظران تا آنجا پیش می طریقه که موضوع اصلی روانشناسی اجتماعی را « توجه » می دانند و آن را علم مطالعه توجه های  افراد تعریف می کنند (کریمی، 1379).  به طوری که از نظر بعضی پژوهشگران، مفهوم توجه احتمالاً شاخص ترین و ضروری ترین مفهوم در روانشناسی اجتماعی می باشد (آلپورت، ۱۹۳۵ ، به نقل از گاورونسکی[1]، 2007، ص213).

بخشی از اهمیت توجه ناشی از آن می باشد که صاحبنظران مطالعه توجه را برای درک رفتار اجتماعی، حیاتی می دانند . بخش دیگری از این اهمیت مبتنی بر این فرض می باشد که توجه ها تعیین کننده رفتارها هستند و این فرض به گونه ضمنی دلالت بر این امر دارد که با تغییر دادن توجه های افراد، می توان رفتارهای آنها را عوض کرد . به علاوه، با افزایش توجه های شخص در مورد چیزها، احتیاج او به تفکر و اخذ تصمیم گیری تازه، کم می گردد و رفتار او نسبت به آن چیزها عادتی، قالبی، مشخص و قابل پیش بینی می گردد و در نتیجه زندگی اجتماعی او آسان می گردد. همچنین آگاه بودن از توجه های افراد می تواند دارای اهمیت زیادی باشد . اگر توجه های مردم را بدانیم، می توانیم رفتار آنان را پیش بینی کنیم و بر رفتار آنان کنترل داشته باشیم ( کریمی، 1379، ص65).

یکی دیگر از علت های اهمیت توجه این می باشد که بر افکار اجتماعی موثر می باشد، نحوه تفکر و پردازش اطلاعات را تحت تاثیر قرار می دهد، به عنوان طرح ذهنی اقدام می کند و به بیانی دیگر چارچوب های شناختی اطلاعات را در مورد مفاهیم، جایگاه ها و حوادث ، سازماندهی و نگهداری می کند و سرانجام، بر فرایند رفتار اثر می گذارد ( آذربایجانی و همکاران، 1385، ص78).

در سطح « فردی[2] » توجه ها بر ادراک، تفکر و رفتار تاثیر می گذارند . در سطح « بین فردی[3] » اطلاعات در خصوص توجه ها، مرتباً تقاضا شده و فاش می گردد . اگر ما از توجه های دیگران مطلع باشیم، دنیا پیش بینی پذیرتر می گردد . ممکن می باشد تفکر و رفتارمان از طریق این دانش شکل بگیرد و کوشش کنیم تا رفتار دیگران را از طریق ایجاد تغییر در توجه آنها کنترل نمائیم؛ و بالاخره در سطح « بین گروهی[4] » توجه ها نسبت به گروه خودمان و دیگر گروه ها، در بطن تعاون و تعارض بین گروهی قرار دارد ( هیوستون و اشتروبه[5] ، 1383، ص313)

[1] Gawronski

 

[2] Individual level

[3] Interpersonal level

[4] Intergroup level

[5] Hewstone & Stroebe

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-هدف های پژوهش:

  1. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  2. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  3. تعیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.

                        ارائه راهکارهای مناسب بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ با فرمت ورد