عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

پیشینه پژوهش

2-3-1 تحقیقات داخلی

  • نادری(1389) در پژوهش خود با عنوان تحلیل ارتباط بین منابع مالی و عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش شهر تهران نشان داد در دوره ابتدایی، منابع مالی سرانه، حقوق و تحصیلات معلمان، نسبت دانش آموزان به معلم و سهم معلمان زن، به گونه مثبت و اندازه مدرسه به گونه منفی کیفیت عملکرد آموزشی مناطق را به لحاظ آماری تحت تأثیر قرار می دهد؛ب) در دوره راهنمایی، همه متغیرها به غیر از تحصیلات معلمان، تأثیر مطلوبى در این زمینه نداشته اند؛ وج) در دوره متوسطه نظری، نحوه تأثیر بیشتر متغیرها با دوره های ابتدایی و راهنمایی متفاوت بوده و با مبانى نظری انطباق نداشته می باشد. بدین ترتیب، اندازه بهره گیری بهینه از منابع و امکانات، در دوره های تحصیلی بالاتر، کاهش یافته می باشد. مازاد منابع انسانی آموزشی (معلمان) ناشى از نحوه تخصیص منابع مالی نهاد همحور و نظام تصمیم گیری متمرکز، از علت های اصلی ناکارایى تخصیص منابع مالی در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران هستند.
  • حجازی و امیدی نجف آبادی(1385)، در تحقیقی با عنوان« عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی» که جامعه آماری آن کلیه دانشجویان سال آخر رشته کشاورزی دانشگاه تهران شامل 194 نفر می‌باشند، متغیرهای مستقل شامل ویژگی های فردی دانشجویان (جنسیت، معدل دیپلم، ساعات مطالعه، روش یادگیری، اهمیت دادن به برنامه ریزی، انگیزه و هدف فرد؛ و نیز ویژگی های خانوادگی دانشجویان (محل سکونت، شغل والدین، تحصیلات والدین، تعداد اعضای خانواده، توجه اعضای خانواده به تحصیل)؛ ویژگی های علمی و مهار تهای آموزشی (اعضای هیئت علمی، محتوای برنامه درسی )؛ و بالاخره ویژگی های محیطی (محیط عاطفی آموزش، تجهیزات آموزشی و رفاهی) مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیر وابسته پژوهش موفقیت تحصیلی (معدل و نمرات دانشجویان) بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای مشتمل بر 51 سئوال می‌باشد که پس از روایی سنجی توسط استادان فن، پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته و نتایج حاصل از ضریب همبستگی، ارتباط مثبت و معنی‌داری بین موفقیت تحصیلی و معدل دیپلم، ساعات مطالعه، برنامه ریزی تحصیلی، انگیزه، هدف، توجه اعضای خانواده به تحصیل و محیط عاطفی آموزش نشان داد.
  • نمود و احمدی(1388) در پژوهشی به مطالعه نیاز های غالب و عملکرد آموزشی معلمان پرداخت. هدف از این مطالعه شناسایی نیازهای غالب معلمان مقاطع مختلف تحصیلی در استان کردستان و آمار قبولی دانش آموزان به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای عملکرد آموزشی به تبیین ارتباط بین آنان می پردازد.در این پژوهش با بهره گیری از روش پژوهش توصیفی، سوال ها و فرضیه هایی تحت عنوان تعیین نیازهای غالب معلمان، تفاوت معناداری بین سطوح نیازهای غالب معلمان مرد و زن، تعیین اندازه تفاوت معناداری بین سطوح نیازهای غالب معلمان در دوره‌های مختلف تحصیلی مورد آزمون قرار گرفته می باشد. نتایج پژوهش آنها نشان داد بین نیاز به تکریم و عملکردآموزشی آنها ارتباط معناداری وجود ندارد و همچنین بین نیازهای غالب معلمان مرد و زن تفاوت معناداری هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 هدف اصلی

  • سنجش اندازه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2 اهداف فرعی

  • سنجش تأثیر اندازه « سرانه» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک بخش دولتی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک مردمی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان با فرمت ورد