عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

عملکرد:

عبارت می باشد از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهدۀ نیروی انسانی گذاشته شده می باشد.( کاسیو [1], 1989 :304)در این پژوهش تعریف عملیاتی عملکرد کارکنان بر اساس مدل اچیو می باشد این مدل به وسیلۀ هرسی و گلداسمیت به مقصود کمک به مدیران در تعیین علت وجود معضلات عملکرد و به وجودآوردن استراتژی های تغییر، جهت حل این معضلات طرح ریزی گردید. این دو هفت متغیر مربوط به مدیریت عملکرد اثربخش را از میان بقیه برگزیدند: توانایی، درک، طرفداری سازمانی، انگیزه، بازخورد، اعتبار و محیط.

1-13-10-توانایی (Ability) :

همراه بودن شغل با موفقیت

طی کردن دوره های آموزشی ضمن خدمت

دیدن آموزش های لازم در خصوص انجام شغل

1-13-11-وضوح یا درک(Clarity) :

ارائۀ تذکر برای اشتباهات ناشی از عدم درک درست کار

تشویق شدن در خصوص پرسیدن نحوۀ انجام کار

درک صحیح از اهداف کاری

کوشش سازمان در زمینۀ آشنایی کارکنان با درک درست کار

1-13-12-کمک یا طرفداری سازمانی(Help) :

تخصیص بودجۀ کافی برای واحدها

در اختیار داشتن وسائل و تجهیزات کافی

داشتن طرفداری سایر واحدها در تحقق اهداف واحد خود

طرفداری شدن از سوی مسئول مستقیم برای انجام کار سخت

1-13-13-تمایل یا انگیزه(Incentive) :

وجود فرصت های لازم برای ارتقاء

ارائۀ پاداش های نقدی در مواقع نشان دادن ابتکار اقدام

قدردانی برای نشان دادن ابتکار اقدام

دلجوئی شدن از سوی مدیر مافوق در زمان انجام معضلات فردی

1-13-14-ارزیابی(آموزش و بازخورد عملکرد Evaluation ) :

اطلاع از کیفیت کار

در جریان روش های بهبود عملکرد قرار گرفتن

ارائۀ بازخورد در خصوص عملکرد فردی

در جریان قرار گرفتن در خصوص نتایج مثبت و منفی کار

1-13-15-اعتبار(اعمال معتبر و حقوق پرسنلValidity) :

اندازه اخلاقی بودن تصمیمات سازمانی

اندازه منصفانه بودن تصمیمات سازمانی

انتصاب پرسنل بر اساس ضوابط و شایستگی

اندازه اعتماد به مدیران مافوق

[1]– Cascio

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهشگر از انجام این پژوهش عبارت می باشد از :

1- شناسایی زمینه های لازم برای افزایش هوش هیجانی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

2- مطالعه اهمیت تاثیر هوش هیجانی بر بهبود عملکرد کارکنان اداره کل

3- مقایسه هوش هیجانی کارکنان زن و مرد اداره کل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- مطالعه تاثیر خودآگاهی بر عملکرد کارکنان اداره کل

5- مطالعه تاثیر خودتنظیمی بر عملکرد کارکنان اداره کل

6- مطالعه تاثیر خودانگیزی بر عملکرد کارکنان اداره کل

7- مطالعه تاثیر مهارتهای اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

8- مطالعه تاثیر آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

9- ایجاد یک بستر مناسب برای بهبود و گسترش هوش هیجانی مطلوب میان کارکنان اداره کل

10- ارائه راهکارهایی بر تسهیل ایجاد تاثیر مناسب هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران  با فرمت ورد