مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

ارزیابی و ابراز هیجان:

ارزیابی و ابراز هیجان بواسطه مولفه های کلامی و غیر کلامی همچنین ارزیابی هیجان در دیگران بوسیله مولفه های فرعی ادراک غیر کلامی و همدلی ، مشخص می گردد.

2-تنظیم هیجان در خود و دیگران:

تنظیم هیجان ، تجربه فراخلقی ، کنترل ، ارزیابی و اقدام به خلق خویش و تنظیم هیجان در دیگران ، تعامل موثر با سایر افراد را شامل می گردد.

3-بهره برداری از هیجان:

بهره گیری از اطلاعات هیجانی درتفکر ، اقدام و مساله گشایی می باشد(مایر و سالووی ، 1990)

بعدها مایر و سالووی برای هوش هیجانی مدل چهار بعدی ، آگاهی هیجانی ، تسهیل هیجانی ، شناخت (ادراک ) هیجانی و کنترل هیجانی را در نظر گرفتند.

مدل فوق بر این نکته تاکید دارد که هوش هیجانی ساختی چند وجهی می باشد و این ابعاد می توانند متقابلاً در افزایش تواناییها تأثیر موثر و کارآمدی داشته باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تبیین ابعاد مطرح شده در مدل چهار بعدی مایر و سالووی :

1-آگاهی هیجانی:

به توانایی اطلاع از هیجاناتی که شخصاً تجربه می گردد و اظهار و اظهار آنها و نیازهای هیجانی خود و دیگران تصریح دارد.بعنوان نمونه می توان به فرق اظهارات درست یا نادرست هیجانات و نیز اظهارات صادقانه یا کاذب تصریح نمود.

2-تسهیل هیجانی:

به توانایی فرد برای بهره گیری هیجانات در اولویت بندی تفکرات با تاکید بر اطلاعات مهمی که علت تجربه احساسات را تبیین می دهند، تصریح دارد همچنین این عامل توانایی اخذ دیدگاههای چندگانه برای ارزیابی یک مشکل از تمامی زوایا را در بر می گیرد.

 

 

3-شناخت(ادراک هیجانی):

به توانایی فرد برای درک چرخه های هیجانی و هیجانات پیچیده نظیر ، احساس همزمان وفاداری و خیانت دلالت می کند.

4-کنترل هیجانی:

این بعد حول محور مدیریت هیجانات می چرخد.توانایی فرد برای وابستگی یا توقف یک عاطفه به عدم کاربرد آن در شرایط معین بستگی دارد.

برای مثال هنگامی که فرد طی یک برنامه تحول یا نابرابری و بی عدالتی شخصی مواجه      می گردد ، احساس عصبانیت او ممکن می باشد برانگیخته گردد یا او را از اتمام یک وظیفه خاص منحرف کند.

افراد دارای هوش هیجانی بالا ، قادر به آگاهی از عصبانیت خود و منع آن بوده سپس آن حالت عصبانیت را به مقصود تحریک عملکرد خود کنترل خواهند نمود.

از طرف دیگر افراد دارای هوش هیجانی اندک به حالت عصبانی خود اجازه می دهند تا فکرشان را مخدوش کرده و به آن موضوع نابرابری (بی عدالتی) که عصبانیت آنها را شدت بخشیده ، بیندیشند.

در واقع ، توانایی خود برای همگامی و خدمت در راستای برنامه تحول را کاهش داده و عملکرد خود را در حالت ثابت نگه می دارد (مایر ، سالووی و کارسو ، 2000)

مهمترین غیر از تشکیل دهنده هوش هیجانی از دید مایر و سالووی ، توانایی ارزیابی و اظهار صحیح هیجانات ، توانایی تشخیص هیجانات خود و توانایی اظهار و اظهار احساسات خود می باشد همچنین آنها هوش هیجانی را نوعی هوش اجتماعی و مشتمل بر توانایی کنترل هیجانات خود و دیگران و فرق بین آنها و بهره گیری از اطلاعات برای راهبرد تفکر و اقدام دانسته و آن را متشکل از مولفه های درون فردی و میان فردی گاردنر می دانند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهشگر از انجام این پژوهش عبارت می باشد از :

1- شناسایی زمینه های لازم برای افزایش هوش هیجانی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

2- مطالعه اهمیت تاثیر هوش هیجانی بر بهبود عملکرد کارکنان اداره کل

3- مقایسه هوش هیجانی کارکنان زن و مرد اداره کل

4- مطالعه تاثیر خودآگاهی بر عملکرد کارکنان اداره کل

5- مطالعه تاثیر خودتنظیمی بر عملکرد کارکنان اداره کل

6- مطالعه تاثیر خودانگیزی بر عملکرد کارکنان اداره کل

7- مطالعه تاثیر مهارتهای اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

8- مطالعه تاثیر آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

9- ایجاد یک بستر مناسب برای بهبود و گسترش هوش هیجانی مطلوب میان کارکنان اداره کل

10- ارائه راهکارهایی بر تسهیل ایجاد تاثیر مناسب هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران  با فرمت ورد