عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ

2-1-11-  اهمیت تعهد سازمانی:

نیروی انسانی، مهمترین عامل موفقیت یا شکست فرآیند تغییر سازمانی می باشد. به همین دلیل، عواملی که توجه های افراد را در خصوص تغییر تحت تأثیر قرار می دهند، بایستی مورد توجه واقع شوند. یکی از این عوامل تعهد افراد به سازمان می باشد (حسینی، ش 39-38، ص50).

اندیشه تعهد موضوعی مهم در ادبیات مدیریت می باشد . این اندیشه یکی ازارزشهای اساسی می باشد که سازماندهی بر آن متکی می باشد و کارکنان براساس ملاک تعهد،ارزشیابی می شوند. اغلب مدیران عقیده دارند که این تعهد برای اثربخشی سازمان ضرورتی تام دارد (میچل[1] ، ترجمه شکرکن ،1373).

شهید مطهری (1370) اظهار می دارد اگر شخص لیاقت[2]، شایستگی[3] و تعهد حداکثر بهره برداری از امکانات و سرمایه را داشته باشد، لیاقت مدیریت را دارد و اگر چنین تعهد و شایستگی را نداشته باشد نباید چنین مسوولیتی به او محول گردد.( مطهری، مرتضی ،1370 ص25)

یکی از علت های اهمیت تعهد سازمانی برای سازمانها، ارتباط منفی آن با قصد افراد جهت ترک سازمان می باشد. پس سازمانها بایستی عواملی را که منجر به افزایش تعهد سازمانی می گردد را شناسایی نمایند.(Wang, et al., 2002)

این مفهوم که در جریان شناخت و مشارکت افراد در  سازمان تجلی می یابد در دهه گذشته جایگاه مهمی را در تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی به خود اختصاص داده می باشد تا جایی که  تعهد سازمانی خود به عنوان بحثی مستقل در تحقیقات مذکور شناخته می گردد.ارزش و اهمیت این مفهوم تا حدی می باشد که استاو[4] درمورد آن می گوید: ارزش و اهمیت تعهد سازمانی بایستی به عنوان یک ساخت مستقل و مجزا از سایر مفاهیم روان شناختی ( نظیر انگیزش، فعالیتهای کاری یا سایر گرایش‌های رفتاری دیگر) به اثبات برسد. (خاکی، ش5، ص 196)

 

2-1-12-  انواع تعهد سازمانی:

مؤثرترین مدیران در مجموعه ای مرکب از تعهدات زیراتفاق نظر دارند:( رضائیان، 1373، ص304)

  • تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع
  • تعهد نسبت به سازمان
  • تعهد نسبت به خود
  • تعهد نسبت به افراد و گروه کاری
  • تعهد نسبت به کار

هرسی و بلانچارد[5] اظهار می کنند که هریک از تعهدات زیر به گونه جداگانه بسیاردر  مدیریت مؤثر و بااهمیت می باشد. این تعهدات به گونه کلی چارچوب اصلی رسیدن به تفوق در مدیریت در درازمدت را تشکیل می­دهند که در زیر به تشریح  هر یک از آنها می پردازیم : (هرسی و بلانچارد ، ترجمه کبیری، 1373 ،صص586-579)

1 – تعهد نسبت به مشتری:

اولین و شاید مهمترین تعهد سازمانی بر مشتری تأکید دارد. مدیران ممتاز می کوشند به مشتریان خدمت مفید ارائه دهند. مدیران از دو طریق عمده تعهد خود را نسبت به مشتری نشان می دهند: انجام خدمت و ایجاد اهمیت برای وی.

2 –  تعهد نسبت به سازمان:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دومین تعهد مدیریت بر سازمان تأکید دارد. مدیر مؤثر، خود تصویرگر افتخار سازمان خویش می باشد . مدیر این تعهد را به گونه ای مثبت به سه طریق نشان می دهد. خوش نام کردن سازمان ، طرفداری از مدیریت رده بالا و اقدام کردن براساس ارزشهای اصلی سازمان.

3 – تعهد نسبت به خود:

[1] Mitchel

[2] Potency

[3] Competency

[4] Stove

[5] Heresy & Blanchard

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-هدف های پژوهش:

  1. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  2. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  3. تعیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.

                        ارائه راهکارهای مناسب بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ با فرمت ورد