عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

مدیریت عملکرد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیریت عملکرد، عبارت می باشد از ایجاد نظامی برای به کارگیری اطلاعات مربوط به اندازه گیری عملکرد سازمان، از طریق به کارگیری نتایج مطالعه عملکرد در تعین اهداف، تخصیص منابع و آگاهی دادن به مدیران برای حفظ یا تغییر خط مشی فعلی به مقصود دستیابی به اهداف (لی، 2001). سیستم مدیریت عملکرد، سیستمی می باشد که طرح ریزی عملکرد و تدوین برنامه ها، اجرای برنامه های تدوین شده، انجام ارزیابی با کمک نظام های ارزیابی و در نهایت بهسازی عملکرد از طریق انجام اقدامات اصلاحی بر اساس بازخوردهای دریافتی در مرحله ارزیابی عملکرد را تبیین می کند (قلایینی و همکاران، 1997). هدف نهایی سیستم مدیریت عملکرد، تحقق عملکرد مورد انتظار از سازمان و بهبود مستمر می باشد (بیاض و همکاران، 1388).

در جهان رقابتی امروز که بهره وری در همه زمینه‌ها افزایش یافته و تنها سازمان‌هایی امکان بقاء دارند که به بهترین وجه ممکن از منابع خود بهره گیری نموده و بیشترین بهره وری را داشته باشند، مدیریت عملکرد که مایه افزایش بهره وری نیروی انسانی می‌باشد، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد… برای نیل به مدیریت عملکرد مؤثر، سازمانها می‌بایست:

 1. عوامل مهم موفقیت و معیارهای عملکرد مطلوب را تعیین نمایند.
 2. فرهنگ سازمانی راارتقاء بخشیده یا فرهنگ سازمانی مطلوب و متناسب با اهداف مدیریت عملکرد ایجاد نمایند.
 3. فرایندهای سازمانی و عملکرد کارکنان را دائماً مورد مطالعه قرار داده و در جهت بهبود آنها بکوشند.
 4. یک بانک اطلاعاتی جهت جمع آوری و اعمال نتایج بدست آمده در سیستمهای منابع انسانی و تصمیم‌گیریهای آتی سازمان تشکیل دهند (سهرابی و خان محمدی، 1386).

با اعمال مدیریت عملکرد درسازمانها و بهره گیری از نتایج بدست آمده، سازمان‌ها می توانند فعالیت‌های آینده خود را به شکلی نظام مند به تبیین زیر سازماندهی نمایند:

 1. رفتارها و مسئولیتهای شغلی کارکنان را مستند سازی نمایند.
 2. تعیین و تعریف انتظارات عملکردی مورد نظر سازمان‌ها و تفهیم آنها به کارکنان و
 3. ایچاد چار چوب مناسب برای برقراری ارتباطات بین سرپرستان و کارکنانو
 4. هم جهت کردن اهداف و انتظارات سازمان با اهداف و خواسته‌های کارکنان.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 هدف اصلی

 • سنجش اندازه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان.

1-4-2 اهداف فرعی

 • سنجش تأثیر اندازه « سرانه» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .
 • سنجش تأثیر اندازه «کمک بخش دولتی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان
 • سنجش تأثیر اندازه «کمک مردمی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان با فرمت ورد