مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

ویژگی های هیجان

1)با تغییرات جسمانی همراه می باشد.

2)هیجان در اثر یک نوع محرک /  انگیزه به وجودمی آید.

3)هیجان ، تظاهرات قابل نظاره فیزیولوژیکی و رفتاری به دنبال دارد (آقایار ، شریفی درآمدی ، 1386 : 40)

2-1-10-طبقه بندی هیجانها

ویلهم وانت [1] روان شناس معروف قرن نوزدهم معتقد می باشد که زیر بنای همه هیجانات شامل سه هیجان محوری می باشد که هر یک از آنها از حالتهای متضادی تشکیل شده اند :

1)خوشایند /  ناخوشایند ، غمگینی

2)تنش /  رهایی ، آسودگی

3)شور و عشق /  آرامش.

هیجانات مثبت شامل :

شادی و علاقه و …

هیجانهای منفی شامل :

ترس ، خشم ، تعجب و …(آقایار ، شریفی درآمدی ، 1386 : 42)

2-1-11-فواید هیجان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1)بقا/حیات:

در طول میلیونها سال با تکامل طبیعت ، هیجانات دستخوش رشد شده اند.

2)تصمیم گیری:

هیجانات منبع ارزشمندی از اطلاعات هستند و در تصمیم گیری به ما کمک می کنند.

3)تعیین حد و مرز:

وقتی از رفتار فردی دلخور می شویم ، هیجانها به ما هشدار می دهند ، ما آموخته ایم به هیجانات خود اعتماد کنیم و از آنها خاطر جمع باشیم و به خود اجازه می دهیم که فرد مورد نظر بداند که از رفتارش احساس ناراحتی می کنیم.

این مطلب به ما کمک می کند تا محدوده ای را مشخص کنیم که در آن سلامت جسمی و روانی ما تضمین گردد.

[1]-Willhelm Wundt

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهشگر از انجام این پژوهش عبارت می باشد از :

1- شناسایی زمینه های لازم برای افزایش هوش هیجانی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

2- مطالعه اهمیت تاثیر هوش هیجانی بر بهبود عملکرد کارکنان اداره کل

3- مقایسه هوش هیجانی کارکنان زن و مرد اداره کل

4- مطالعه تاثیر خودآگاهی بر عملکرد کارکنان اداره کل

5- مطالعه تاثیر خودتنظیمی بر عملکرد کارکنان اداره کل

6- مطالعه تاثیر خودانگیزی بر عملکرد کارکنان اداره کل

7- مطالعه تاثیر مهارتهای اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

8- مطالعه تاثیر آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

9- ایجاد یک بستر مناسب برای بهبود و گسترش هوش هیجانی مطلوب میان کارکنان اداره کل

10- ارائه راهکارهایی بر تسهیل ایجاد تاثیر مناسب هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران  با فرمت ورد