مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ

2-1-1-     ابعاد رضایت شغلی:

“اسمیت[1]“؛ “کندال[2]” ؛ و “هایلین ” پنج بعد شغلی پیشنهاد کرده اند که عبارتند از : ماهیت شغل و دستمزد ؛ فرصت های ارتقاء ؛ سرپرست یا مدیر وهمکاران . این ابعاد از مهمترین ویژگی های شغل هستند که افراد پاسخ موثر نسبت به آنها نشان می دهند . ( محمدزاده و مهروژان ؛ 1375 ؛ ص 268 )

1ـ رضایت از کار[3]: مقصود این می باشد که قلمرو و حیطه وظایفی که کارکنان انجام می‌دهند جالب باشد و فرصت‌هایی برای یادگیری و پذیرش مسئولیت آنها فراهم کند.

2ـ رضایت از مافوق[4]: عبارتست از توانایی‌های فنی و مدیریتی مدیران و ملاحظاتی که آنان برای علائق کارکنان از خود نشان می‌دهند.

3ـ رضایت از همکاران[5]: عبارتست از میران دوستی، صلاحیت فنی و حمایتی که همکاران مدیران و کارکنان نشان می‌دهند.

4ـ رضایت از ترفیع[6]: عبارت از دسترسی به فرصت‌های واقعی برای پیشرفت در کار کارکنان می باشد.

5ـ رضایت از حقوق[7]: بیشترین تاکید نظریه برابری متوجه حقوق (پول) به عنوان مهمترین پاداش در جایگاه‌های کاری بوده می باشد. مقصود این می باشد که اگر کارکنان احساس کنند حقوق و مزایا، توقعات آنان را برآورده می‌سازد و با سطخ کوشش و فعالیت آنها برابر می باشد، از کار خود رضایت خواهند داشت.

به گونه کلی می توان نتیجه گرفت رضایت شغلی ماحصل تاثیر و تاثر عوامل زیادی نظیر نیازها ؛ علائق ؛ انگیزه ها و توجه و شخصیت افراد از یک طرف و مختصات شغلی نظیر محیط کار ؛ جو سازمانی ؛ فرهنگ سازمانی و نیز مدیریت از طرف دیگر می باشد . چنانچه این عوامل موید یکدیگر باشند موجب حالتی می شوند که فرد در خود احساس رضایت می کند . ( عباس زادگان ؛ 1379 ؛ صص 188-189 )

2-1-2-     ارتباط انگیزش با رضایت شغلی:

مدیران مایل هستند بدانند که به چه روش هایی و چگونه در کارکنان خود علاقه و تعلق به کار  و محیط کار را فراهم نمایند. تا بتوانند آسانتر و بهتر به اهداف سازمانی دست یابند.پس شناخت انگیزه ها و عوامل بر انگیزنده در کارکنان یکی از رسالت های مهم هر مدیری می باشد که میخواهد در کار خود موفق باشد.جستجو و کنکاش در مسئله انگیزش پاسخ به چراهای رفتار آدمی می باشد . چرا بشر در سازمان کار می کند؟ چرا بعضی افراد بسیار فعال و بعضی کم کارند ؟ علت علاقه به شغل و بی علاقگی به کار چیست؟ جواب این سوالات و بسیاری دیگر با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها را بایستی در انگیزش و انگیزه کارکنان اختصار نمود . ( الوانی 1375 ؛ ص 87 )

[1] .Smith

[2] . Kendul

[3] . Satisfaction of work

[4] . Satisfaction of Boss

[5] . Satisfaction of Co.worker

[6] . Satisfaction of promotion

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[7] . Satisfaction of Salary

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-هدف های پژوهش:

  1. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  2. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  3. تعیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.

                        ارائه راهکارهای مناسب بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ با فرمت ورد