مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

فعالیت های شبه تجاری

وجوه فعالیت های شبه تجاری خود شامل 2 نوع از وجوهات مالی به تبیین زیر می باشد:

  1. وجوه مالی ارائه خدمات داخلی
  2. وجوه مالی شرکت

 

2-2-3-3 امانی

وجوه امانی خود شامل 2 نوع از وجوهات مالی به تبیین زیر می باشد:

  1. وجوه مالی اعتمادی
  2. وجوه مالی ادارات

 

2-2-4 منابع مالی آموزش و پرورش

تأمین منابع مالی آموزش و پرورش عمومی فرآیندی می باشد که می‎توان با آن منابع تاسیس و اداره مدارس ابتدایی و متوسطه را فراهم آورد. موضوع تأمین منابع مالی آموزش و پرورش به اندازه قابل توجه از سایر علوم (حقوق، مدیریت، سیاست و…) بهره می گیرد و مطالعه جامع آن صرفاً در چارچوب اقتصاد و مالیه عمومی نیست. پس بهترین راه برای شناخت موضوع و ابعاد تأمین منابع مالی اموزش و پرورش این می باشد که آن را به عنوان موضوعی مبتنی برتصمیم گیری در نظر گرفت. تأمین منابع مالی آموزش وپرورش ساز و کارهای سیاسی برای تصمیم گیری در هر  جامعه را منعکس می سازد (لوین، 398:1381).

بعضی عقیده دارند دلیل اصلی اختصاصی ناکافی منابع مالی به آموزش و پرورش محدودیت عمومی منابع کشور می باشد.به هنگام رونق درآمدهای دولت نیز مشکل متغیرهای کلان اقتصادی و لزوم محافظه‌کاری مالی مطرح می گردد.بعضی دیگر به باور سیاستگذاران کلان کشور مبنی بر مصرفی بودن مخارج آموزشی تصریح می کنند. پیش روی گروهی ریشه مشکل را در چگونگی تخصیص منابع می دانند. عظیمی عقیده دارد که «مسئله محدود بودن امکانات نیست، مشکل، اشتباه توجه در انتخاب اقتصاد و تخصیص غلط منابع می باشد.این ادعا که پول نداریم پوچ و بی محتوا می باشد» می توان و بایستی نحوه تخصیص منابع را عوض نمود (انصاری، 1389).

نظام های تأمین مالی آموزش و پرورش از سه جنبه مختلف (کفایت منابع مالی، کارایی منابع مالی و تخصیص منابع مالی) مورد ارزیابی و داوری قرار می‌گیرند (نادری، 1389). به عبارت ساده تر کفایت، عدالت و کارایی منابع مالی می بایستی مورد مطالعه قرار گیرد و برای تجزیه و تحلیل بخش مالی آموزش و پرورش نیاز به معرفی و انتخاب شاخص‎ها یا نشانگرهای مختلفی می باشد تا بتوان اولاً جایگاه آموزش و پرورش را در سطح کلان مشخص نمود. ثانیاً در سطح خرد یا یک بنگاه منابع مالی اختصاص یافته را مورد مطالعه قرار داد.

 

2-2-4-1 کفایت منابع مالی

کفایت منابع مالی در پاسخ به این پرسش حاصل می گردد که آیا سطح تدارک و منابع مالی اختصاص‌یافته برای انجام فعالیت های آموزشی و پرورشی کافی می باشد؟

برای تعیین اندازه منابع مالی مورد نیاز آموزش و پرورش، مبانی متفاوتی را می توان متصور گردید.از منظر اقتصاد آموزش و پرورش، اصل اساسی کفایت، اندازه منابع موردنیاز را رقم می زند. یعنی منابع مالی بایستی به اندازه ای به آموزش و پرورش اختصاص یابد که نیازهای جامعه در حد کفایت تامین گردد. لذا، تشخیص و تعیین اندازه نیازهای آموزشی، و در نتیجه شناخت عوامل موثر آن، دارای اهمیت بسیار می باشد. نیازهای آموزشی، علاوه بر نوع آموزش و سطوح تحصیلی، شامل دو بعد کمی و کیفی هستند که هر دو بعد بایستی مد نظر قرار گیرد (نادری، 1389). اندازه منابع مالی موردنیاز، مستقیماً به اندازه نیازهای آموزشی وابسته می باشد. هر چقدر نیازهای آموزشی بیشتر باشد، منابع مالی بیشتری مورد نیاز خواهد بود. از همین‌رو، برای تعیین اندازه منابع، شناخت نیازهای آموزشی لازم است.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 هدف اصلی

  • سنجش اندازه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان.

1-4-2 اهداف فرعی

  • سنجش تأثیر اندازه « سرانه» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک بخش دولتی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک مردمی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان با فرمت ورد