مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

ارزیابی عملکرد آموزشی

گرچه در مفهوم شناسی ارزشیابی توافق کاملی بین صاحبنظران این حوزه وجود ندارد و در تعاریف ارائه شده از سوی هر یک از آنان تفاوتهایی هست که تصریح به نوع توجه تبیین کنندگان تعاریف نسبت به ارزشیابی و کارکردهای آن دارد، اما در یک معنای کلی و ساده ارزشیابی را «فرآیند قضاوت درمورد شایستگی یا ارزش هرچیز» بحساب آورده‌اند و در تعریفی دیگر آن را « فرآیند توصیف یک پدیده و داوری درمورد شایستگی و ارزش آن» دانسته‌اند. استافیل بیم ارزشیابی را «فرآیند تشریح، کسب و تهیه اطلاعات مفید برای قضاوت در مورد انتخاب گزینه‌های مختلف» می‌داند و کرنباخ در حوزه آموزش ارزشیابی را به «گردآوری و کاربرد اطلاعات به مقصود تصمیم گیری درمورد یک برنامه آموزشی» تعریف می کند و بالاخره در یک جمع بندی می‌توان ارزشیابی را «یک فرآیند نظام‌دار برای جمع آوری، کاربرد، تحلیل و تفسیر داده‌ها به مقصود تصمیم گیری درمورد یک برنامه یا نظام» دانست بدیهی می باشد این فرآیند نظامدار در قلمرو آموزش مرتبط با داده‌های اساسی در این حوزه خواهد بود . پس ارزشیابی آموزشی را می‌توان « فرآیند نظامدار برای گردآوری، بهره گیری، تحلیل و تفسیر داده‌ها به مقصود تصمیم گیری درمورد یک برنامه یا نظام آموزشی» قلمداد نمود (صدری، 1383).

همانطور که نظاره می گردد علی‌رغم تفاوتها، عناصر مشترکی از ارزشیابی در تعاریف بالا هست که بایستی مورد توجه واقع گردد:

  1. ارزشیابی یک فرآیند می باشد . این امر تصریح به مجموعه‌ای از فعالیتهای هم راستا و متناسب در ارزشیابی دارد که می‌تواند موجد تغییر و یا تغییرات مؤثر در هر برنامه یا نظام گردد.
  2. ارزشیابی الزاماً بایستی اطلاعاتی را فراهم آورد . این اطلاعات بایستی مبتنی بر روش خاصی بوده و قابل دفاع باشد. علاوه بر آن اطلاعات گردآوری شده بایستی متضمن کیفیتی صحیح و دقیق بوده و توان اصلاح و بهبود برنامه های توسعه ای و آموزشی را داشته باشد.
  3. هدف از این فرآیند زمینه سازی برای تصمیم گیری درمورد برنامه هاست. تصمیم گیری جهت‌گیری عملی دارد و ارزشیابی برخلاف آن دسته از نتیجه گیری‌هایی که براساسشان عملی صورت نمی‌گیرد بایستی به اقدام بیانجامد. به بیانی دیگر فعالیت ارزشیابی که به فرآیند تصمیم‌گیری کمک نکند غیر از اتلاف وقت و سرمایه نخواهد بود. اهمیت گردآوری اطلاعات علاوه بر فرآهم آوردن بستر قضاوت در مورد ارزش و شایستگی یک برنامه در کمک به تصمیم‌گیری به مقصود استقرار یک برنامه، استمرار فعالیتها و یا تعدیل و بهسازی آنهاست. توجیه گردآوری اطلاعات برای تصمیم گیری درمورد یک برنامه مهمترین ویژگی ارزشیابی در همه حوزه‌هایی که با برنامه ریزی و تدارک سازوکارهای خاص برای رسیدن به هدف یا اهداف معینی سروکار دارند، مانند آموزش، بوده و بهترین خصیصه قابل ذکر آن می‌باشد(شیخ‌زاده، 1384).
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درمورد مفهوم ارزیابی عملکرد آموزشی، مثل بسیاری از مقوله‌های دیگر علوم انسانی، اتفاق نظر وجود ندارد و این امر موجب پیچیده شدن مباحث و ایجاد مجادلات دامنه‌دار و کم فایده درمورد مفاهیم ارزشیابی شده می باشد، مانند این‌که مفهوم ارزشیابی چیست، چه جایگاهی دارد، تقسیمات آن کدام می باشد، با چه موانعی روبه‌روست و چگونه می‌توان مدلی از ارزشیابی را ارائه نمود که کارآمد و مؤثر باشد و بتواند برآورنده اهداف آموزشی و برآورد کننده اندازه پیشرفت تحصیلی باشد. نبود اتفاق نظر در باره مفهوم ارزشیابی به دلیل وجود مفاهیم عدم قطعیت در روش‌های اندازه‌گیری و آزمون تحصیلی می باشد.

آموزش بدون ارزشیابی و بازخورد امری عقیم و بدون موفقیت می باشد، مثل استادی که به جایگاه ارزشیابی اعتقادی ندارد، درس را برای آموختن فراگیران ارائه و اظهار نمی‌کند، بلکه بر اساس وظیفه درس می‌دهد و به پیامدهای آن چندان نمی‌اندیشد. ارزشیابی چارچوب و مرکز هر گونه تصمیم‌گیری آموزشی می باشد؛ یعنی اطمینان از معنادار بودن یادگیری و برانگیختن فراگیران و پس، بجای آوردن درست تدریس غیر از با روش ارزشیابی امکانپذیر نخواهد بود. بر این اساس، ارزشیابی یکی از مؤثرترین روش‌های یادگیری می باشد. استادان برای برنامه‌ریزی تدریس و تصمیم‌گیری به اطلاعات فراوان در خصوص آمادگی و پیشرفت تحصیلی فراگیران نیاز دارند که این اطلاعات به کمک ارزشیابی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. ارزشیابی در بهبود یادگیری فراگیران تأثیر مستقیم دارد و اگر ارزشیابی بهصورت مستمر باشد، موجب مرور دایمی آموخته‌ها می گردد(هنوشک، 2006).

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 هدف اصلی

  • سنجش اندازه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان.

1-4-2 اهداف فرعی

  • سنجش تأثیر اندازه « سرانه» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک بخش دولتی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک مردمی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان با فرمت ورد