مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ

2-1-1-     عوامل موثر بر درگیری شغلی:

یکی از عوامل مهم سازمانی که می­تواند درگیر شدن در کار را تحت تأثیر قرار دهد، رعایت عدالت و انصاف در محیط کاری می باشد. پشتوانه این ادعا نظریه مبادله اجتماعی و طرفداری سازمانی درک شده می باشد. نظریه مبادله اجتماعی در سال 1964 توسط بالو مطرح گردید. بر طبق نظریه بالو سازمان عرصه مبادلاتاجتمعی دو طرفه میان افراد می باشد. گفته می­گردد که این مبادلات در دو سطح صورت می‌گیرد، سطح عام که ارتباط مبادله‌ای میان کارکنان و سازمان می‌باشد. و در سطح پایین‌ترمبادله‌ای می باشد که میان آنها و سرپرستان مستقیم صورت می‌گیرد (راچه و شانوک، 2006، ص 301) . هرچه این مبادلات با کیفیت بالاتری صورت گیرد افراد احساس می­کنند که مورد طرفداری سازمان قرار گرفته‌اند. پس طرفداری سازمانی ادراک شده[1] به عنوان کیفیت روابط میان کارمند و سازمان تعریف گردیده و به گونه خاص افراد با سطح بالایی از طرفداری سازمانی ادراک شده بر این باورند که سازمان برای مشارکتشان ارزش قابل بوده و نگران و دلواپس آنان می‌باشد (راچ و شانوک، 2006، ص 301). متکی بر این احساس، افراد در سازمان‌ها به عنوان عضو فعال به ایفای تأثیر می‌پردازند و احساس خشنودی و رضایتمندی خواهند نمود. بعضی دیگر به دنبال این احساس می­کوشند ر پی فرصت­های مناسبی باشند تا با کسب آموزشهای لازم و مورد علاقه خود، بتوانند تأثیر­های خود را در سازمان به خوبی اعمال نمایند. کارکنانی که اندازه زیادی از طرفداری سازمانی ادراک شده را تجربه می‌کنند، این احساس را دارند که می‌بایستی با در نظر داشتن رفتارها و توجه‌های مناسبی در سازمان ایفای تأثیر کنند تا اقدام انها در راستای منافع سازمان متبوعشان باشد و بدین وسیله طرفداری سازمان را جبران نمایند (زکی، 1385، ص 3). بر طبق نظریه مبادله اجتماعی یکی از انتظاراتی که کارکنان از سازمان و مدیرانشان دارند رفتار عادلانه با آنان می­باشد. پس زمانی که با کارکنان عادلانه و اخلاقی رفتار می­گردد آنان نیز به نحوی درصدد جبران برمی­آیند که این می­تواند از طریق درگیری بیش­تر آنان در کار و صرف کوشش و کوشش بیش­تر برای انجام کار صورت گیرد (ساکس، 2006، ص 606).

ممکن می باشد اندازه رضایت شغلی به اندازه درک نیازهای قبال برآورده شدن هنگام کار از طرح کارکنان بستگی داشته و از این رو کارکنان می توانند شغلی را ادامه دهند که برایشان رضایت در بر دارد. لاک و لایتان (1990)، رضایتمندی شغلی را تحت عنوان حالت عاطفی مثبت حاصل از ارزیابی شغل فرد تبیین نموده‌اند (اُ، آی، آکینبوبولا، 2011).

رضایت شغلی شاخص شرایط متعدد کاری از قبیل کار، دستمزد، سرپرستی و همکاران می‌باشد. زمانیکه کارکنان احساس می­کنند به خوبی رفتار می شوند و دستمزد عادلانه دریافت می­کنند، احتمالاً توجه مثبت بیشتری در قبال کارشان خواهند داشت (اُ، آی، آکینبوبولا، 2011)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کارکنان بعنوان سرمایه انسانی یا منابع انسانی، نیروی کار یا کار سازمان تلقی می شوند. سرمایه انسانی بعنوان نوعی درگیری شغلی پنداشته شده و اغلب تحت تاثیر مدیریت و روابط بین کار … و کارکنان می باشد. زمانیکه کارکنان می‌پندارنددر مقایسه با دیگران ودر محل کار بیشتر کار می­کنند در حالیکه به خوبی مورد توجه و رفتار قرار نگرفته و دستمزدی عادلانه‌ای دریافت نمی­کنند، احتمالاً در قبال کارشان، کارفرمایشان و همکارانشان توجه منفی خواهند داشت. در نتیجه، چندان درگیر کارشان نخواهد گردید. (اُ، آی، آکینبوبولا، 2011).

[1]Perceived Organizational Support (POS)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-هدف های پژوهش:

  1. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  2. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  3. تعیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.

                        ارائه راهکارهای مناسب بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ با فرمت ورد