مطالعه تأثیر مدیریت زمان و تأثیر مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل 31L7F-MT

مطلوبیت بهره گیری از وسایل نقلیه

معیارهای مورد بهره گیری و معمول در مورد مطلوبیت وسایل نقلیه شامل نسبت عایدی یادرآمد سالیانه هر مایل بر وسیله نقلیه، ونسبت عایدی یا درآمد سالیانه در ساعت بروسیله نقلیه، و نسبت تعداد کل مسافران بر وسیله نقلیه، می باشند. دوشاخص اول دقیقا از ساعات سرویس سیستم و نسبت یا نرخ اوج به غیر اوج (غیراوج/اوج) و تعداد وسایل نقلیه روزانه، متاثر می شوند. معیار آخر (سومین معیار مذکور)از طول متوسط سفر،  نرخ انتقال در سیستم در مواقع اوج و غیر اوج و نسبت های مربوط به سرویس روزانه به کل تعداد وسایل نقلیه ناوگان حمل ونقل عمومی، متاثر می گردد.

 • کارایی انرژی

از صرفه جویی در انرژی، به عنوان یکی از علت های عمده برای ارتفاء سیستم ترانزیت شهری به گونه ای وسیع بهره گیری شده می باشد.معیارهای کارایی انرژی، نسبت مصرف انرژی عایدی یا درآمد (وسیله نقلیه- مسافت (مایل)) و نسبت مصرف انرژی به عایدی یا درآمد (وسیله نقلیه – زمان (ساعت)) و انرژی مصرفی به کل مسافت طی شده برحسب مایل توسط خودرو می باشند.

◄ معیارهای موثربودن سیستم حمل ونقل عمومی

 • اندازه گیری های مربوط به مطلبوبیت سرویس ارائه شده
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از معیارهای مربوط به مطلوبیت بهره گیری سرویس، اغلب در مورد ارزیابی سطوح مختلف سرویسی که می توانند در مسیرهای مختلف یک سیستم ارائه شوند، بهره گیری می گردد.هنگامی که این معیارها برای کل یک سیستم محاسبه می شوند، امکان مقایسه بهره گیری از ترانزیت در نواحی گوناگون را فراهم می نمایند. معیارهای عمده، مطلوبیت سرویس ارائه شده، شامل نسبت تعداد سفرهای گذری به نفرات سرویس داده شده، نسبت تعداد مسافران به عایدی یا درآمد (خودرو- مسافت-(مایل)) و مسافت طی شده به وسیله مسافران به عایدی یا درآمد برحسب (خودرو- مسافت(مایل)) می باشند.از بین این معیارها، اولین آنها سطح سرویسی سفرهای انجام شده به وسیله حمل ونقل عمومی و تولید شده در طول یک مسیر خاص یا ازمیان یک محدوده ترانزیتی را اندازه گیری می نمایدو بقیه این معیارها ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با نسبت مخارج یا هزینه ها بر تعداد مسافران دارند.

 • معیارهای قابلیت جذب یا دسترسی

معیارهای قابلیت دسترسی، نمایانگر تعداد افرادی که طی مسافتی پیاده قادر به دسترسی به حمل ونقل عمومی می باشند و بدین ترتیب بر سیاستگذاری در مورد پوشش مسیرها تاثیر می گذارند.

به عنوان مثال نسبت مسافران سرویس گیرنده، به محدوده تحت سرویس و درصد جمعیت سرویس گیرنده، می باشد. از آنجا که مسافران سرویس گیرنده ضرورتا با سفرهای گذری و مقصدی مترادف         می باشند، اولین معیار ذکر گردیده فوق، عددی راکه نمایانگرنسبت سفرها به سرمایه در محدوده تحت سرویس می باشد، بدست می آورد.هرچند که این مقادیر دقیقا از تغییر محدوده تحت سرویس، تاثیرمی پذیرد. از طرف دیگر،درصد جمعیت گیرنده سرویس، ارزیابی ناقصی از استقرار مردم شهرمی باشد، لذا قادر به برداشت و درنظر گرفتن صحیح مسیرهای حمل ونقل عمومی به سوی مقاصد مطلوب نمی باشد. این شاخص ممکن می باشد از تغییرات مطلوب یا نامطلوب درمناطق تحت سرویس نیز تاثیر پذیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف اصلی:

 • ارتباط مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل از بین برود و قیمت سوخت جهانی و آزاد گردد.
 • تورم محصولات تابع افزایش کرایه حمل و نقل نمی باشد.
 • افت و خیزقیمت کرایه حمل و نقل بر اساس تخفیف بیمه بار باشد.
 • در تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بجای اینکه از ارتباط مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل بهره گیری گردد از ارتباط مستقیم کرایه حمل و نقل با ارزش و بیمه بار بهره گیری گردد.
 • افت و خیز قیمت کرایه حمل و نقل تابع مسافت و نوع جاده و قیمت سوخت و ساعت نباشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از سلامت و ارزش بار و زمان تحویل بار باشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از وظایف رانندگان و مدل و مارک وسائط حمل و نقل باشد.
 • اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار بر روی کرایه حمل و نقل موثر باشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از ترافیک جاده باشد.
 • اتلاف های زمانی در تصادف و نعمیرات بر کرایه حمل و نقل موثر باشد.
 • هدفمندی یارانه ها با کرایه حمل و نقل تعادلی بدون افزایش تورم محصولات اجرا گردد.
 • کرایه حمل و نقل تعادلی باعث حذف سوبسید سوخت می گردد.
 • بهره گیری از مدیریت زمان جهت کرایه مناسب حمل و نقل به منطور جلوگیری از تورم محصول و ورشکستگی بنگاه های حمل و نقل و تولید پایین شرکت های تولیدی موثر می باشد.
 • کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ارضاء شرکت های تولیدی و حمل و نقل می گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر مدیریت زمان و تأثیر مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل 31L7F-MT  با فرمت ورد