مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ

2-1-11-1- نظریه پارسون[1] :

“پارسون” رضایت شغلی را وابسته به پنج عامل بشرح زیر میداند:

1-عزت نفس : انسانها با هنجارها و نیازهای اخلاقی که درون خود به وجودمی آورند زندگی میکنند. محترم شمردن این هنجارها و الگو های رفتاری در کسب رضایت شغلی آنان تاثیر بسزائی دارد . مدیر شایسته آن می باشد که کار کنان را در خلق  این هنجارها یاری نماید.

2- شناسائی : همه انسانها علاقه دارند تا از سوی دیگران مورد شناسائی و تکریم قرار گیرند. مدیران میتوانند در ایجاد یا فقدان این احساس بسیار موثر باشند.

3- ارضای خواسته ها : بشر ها همواره در پی ارضای نیازهای مادی و معنوی خویش اند و این امر بر رضایت شغلی آنان مؤثر می باشد . تحقیقات نشان می دهد غالبآ ترک خدمت افراد به سبب عدم حصول رضایت شغلی و تامین خواسته های آنان می باشد .

4- لذت : لذت بخش بودن شغل و فعالیت های شغلی در کارکنان ایجاد خشنودی و رضایت شغلی می کند.

5-صمیمیت : درستی و صمیمیت در روابط میان کارکنان یک محرک قوی انگیزشی می باشد که به رضایت شغلی منجر می گردد فقدان این امر مشکلاتی را به وجودمی آورد برخوردهای منفی گسترش پیدا می کند و ضعف روحیه را همراه دارد. علائم ضعف روحیه ؛ پرخاشگری ؛ بدگوئی ؛ سخن چینی ؛ کاهش تولید؛ تاخیر ورود و تعجیل خروج میباشد . ( عباس زادگان ؛ 1379 ؛ ص 192).

 

2-1-11-2- نظریه تفاوت:

« لاک[2]» عقیده دارد که رضایت شغلی یا نارضایتی شغلی به تفاوتی که شخص بین آن چیز که از شغلش به دست آورده و آن چیز که که آرزو داشته و می‌خواسته، بستگی دارد. اگر بین اندازه آرزوهای شغلی فرد و دستاوردهای واقعی‌اش تفاوت وجود نداشته باشد وی خشنودی و رضایت خواهد داشت و اگر دستاوردهای حاصل از شغل وی کمتر از اندازه خواسته‌هایش باشد ناراضی خواهد بود.

« لاولر[3]» رضایت شغلی را تفاوت بین درک کارکنان از شرایطی که بایستی ایجاد گردد با شرایطی که به گونه واقعی در شغل هست، می‌داند. اگر بین آنها تفاوتی وجود نداشته باشد فرد راضی خواهد بود. مانند زمانی که فرد انتظار افزایش درصدری در حقوقش را دارد و این انتظار برآورده می گردد.

« پورتر» نیز رضایت شغلی را به عنوان تفاوت بین اندازه عواملی که بایستی در شغل وجود داشته باشد و میزانی که اکنون هست تعریف کرده می باشد (دلجو، 1374).

[1] . Parson Theory

[2] . Locke

[3] . Lawler

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-هدف های پژوهش:

  1. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  2. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. تعیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.

                        ارائه راهکارهای مناسب بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ با فرمت ورد