عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

– فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی :

هوش هیجانی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران تاثیر دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه فرعی اول:

خودآگاهی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران تاثیر دارد.

فرضیه فرعی دوم:

خود تنظیمی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران تاثیر دارد.

فرضیه فرعی سوم:

خودانگیزی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران تاثیر دارد.

فرضیه فرعی چهارم:

آگاهی اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران تاثیر دارد.

فرضیه فرعی پنجم:

مهارتهای اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران تاثیر دارد.

 

1-7- روش پژوهش

این پژوهش براساس هدف پژوهش، از نوع کاربردی می باشد و طرح پژوهش در این پژوهش، توصیفی-  تحلیلی از نوع همبستگی می باشد . توصیفی می باشد به این خاطرکه تصویری از وضع موجود را ارائه می دهد و همبستگی از این جهت که به مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد می پردازد.

1-8- روش نمونه گیری

از آنجا که جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ کارکنان ادارۀ کل بیمۀ سلامت استان تهران می باشد لذا به روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام می پذیرد.

1-9- روش گردآوری اطلاعات

روشهای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش روش مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد.

 

1-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها

داده ها و اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه پس از مطالعه و تلخیص اطلاعات موجود، از طریق نرم افزار SPSS  [1] مورد آزمون قرار می گیرند.در پژوهش حاضر، هم از آمار توصیفی و هم آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها بهره گیری خواهد گردید. برای مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی از آمار توصیفی بهره گرفته گردید و از آزمون کولموگورف-اسمیرنف جهت تعیین نوع توزیع متغیرها ، آزمون پیرسون پس از نرمال شدن داده ها جهت تاثیر متغیرهای هوش عاطفی و مولفه هایش بر عملکرد شغلی کارکنان ، آزمون T دو متغیره جهت مقایسه هوش عاطفی ، عملکرد زنان و مردان و عملکرد متاهلین و مجردین ، همچنین آزمون واکاوی واریانس (ANOVA) چند متغیره جهت مقایسه عملکرد سطوح تحصیلی کارکنان در تایید یا رد فرضیه ها بهره گیری گردید و از این طریق نتایج حاصله از نظاره نمونه انتخابی به جامعه تعمیم داده می گردد.

[1]– Statistical Package For The Social Sciences

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهشگر از انجام این پژوهش عبارت می باشد از :

1- شناسایی زمینه های لازم برای افزایش هوش هیجانی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

2- مطالعه اهمیت تاثیر هوش هیجانی بر بهبود عملکرد کارکنان اداره کل

3- مقایسه هوش هیجانی کارکنان زن و مرد اداره کل

4- مطالعه تاثیر خودآگاهی بر عملکرد کارکنان اداره کل

5- مطالعه تاثیر خودتنظیمی بر عملکرد کارکنان اداره کل

6- مطالعه تاثیر خودانگیزی بر عملکرد کارکنان اداره کل

7- مطالعه تاثیر مهارتهای اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

8- مطالعه تاثیر آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

9- ایجاد یک بستر مناسب برای بهبود و گسترش هوش هیجانی مطلوب میان کارکنان اداره کل

10- ارائه راهکارهایی بر تسهیل ایجاد تاثیر مناسب هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران  با فرمت ورد