مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ

1-1-جامعه آماری و حجم نمونه:

جامعه ی آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران به تعداد 419 نفر می باشد. حجم نمونه نیز بدلیل محدود بودن جامعه آماری، با بهره گیری از فرمول نمونه گیری از جامعه ی محدود، 200 نفر تعیین شده می باشد.

 

1-2-روش گردآوری اطلاعات:

برای جمع آوری اطلاعات از روش های زیر بهره گیری گردید:

الف) مطالعات کتابخانه‌ای

جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع، از مقالات و کتابهای مورد نیاز بهره گیری شده می باشد.

ب) تحقیقات میدانی

به مقصود جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.

1-3-تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی:

توجه شغلی

توجه مانند خصایص عاطفی بشر می باشد. در نتیجه توجه احساس فرد نسبت به یک نهاد اجتماعی، یک سنت، موسسه، یک گروه، یک قانون، شغل و یا هر پدیده دیگر مشخص می گردد. حال احساس به شغل و کار را می توان توجه شغلی معرفی نمود. توجه شغلی به معنای طرز تفکر فرد نسبت به جنبه های مختلف شغلش (حجازی و همکاران، 1390)  و نوعی سنجش روحیه در انجام وظیفه به شمار می رود؛ بدین معنی که نشان می دهد فرد نسبت به شغل خود دارای رضایت شغلی یا عدم رضایت شغلی می باشد(McCoach & Colbert,2010).

 

رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی عبارت می باشد از رفتاری فردی و داوطلبانه، که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده می باشد، اما با این تفاصیل باعث ارتقای تاثیر و کارایی[1] عملکرد سازمان می گردد (Appelbaum et.al ,2004, Cohen and Kol,2004). به عنوان مثال یک کارگر ممکن می باشد نیازی به اضافه کاری و تا دیر وقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با وجود این برای بهبود امور جاری و تسهیل شدن جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان می‌‌ماند و به دیگران کمک می‌‌کند( 2000،Cropanzano and byrne).

تسهیم دانش        

  مجموعه عواملی هستند که بر روی رفتار تسهیم دانش از سوی کارمندان تاثیر گذار می باشند. از مرور ادبیات تحقیقاتی مربوط به حوزه های مدیریت دانش و تسهیم دانش، می توان عوامل مذکور را به دو دسته ی فردی و سازمانی تقسیم نمود.از عوامل فردی می توان به انگیزه کارمند، مالکیت اطلاعات،

[1]– Efficiency

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-هدف های پژوهش:

  1. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  2. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  3. تعیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.

                        ارائه راهکارهای مناسب بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ با فرمت ورد