مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ

2-1-1-     ارتباط انگیزش با رضایت شغلی:

مدیران مایل هستند بدانند که به چه روش هایی و چگونه در کارکنان خود علاقه و تعلق به کار  و محیط کار را فراهم نمایند. تا بتوانند آسانتر و بهتر به اهداف سازمانی دست یابند.پس شناخت انگیزه ها و عوامل بر انگیزنده در کارکنان یکی از رسالت های مهم هر مدیری می باشد که میخواهد در کار خود موفق باشد.جستجو و کنکاش در مسئله انگیزش پاسخ به چراهای رفتار آدمی می باشد . چرا بشر در سازمان کار می کند؟ چرا بعضی افراد بسیار فعال و بعضی کم کارند ؟ علت علاقه به شغل و بی علاقگی به کار چیست؟ جواب این سوالات و بسیاری دیگر با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها را بایستی در انگیزش و انگیزه کارکنان اختصار نمود . ( الوانی 1375 ؛ ص 87 )

کوهلن ؛ ( 1936 ) در تحقیقات خود نشان داد  که اگر انگیزه های اساسی و مهم در زمینه شغل او  و کارهایی که انجام می دهد ارضاء شوند در صورت وجود فاصله بین نیازهای شخصی فرد در محیط کار و توجه وی نسبت به توانایی های بالقوه شغل برای ارضای این نیازها رضایت شغلی در افراد نیز افزایش می یابد . ( ساعتچی ؛ 1369 ؛ ص 65 )

 

2-1-2-     نظریه‌های مختلف در بحث رضایت شغلی:

در خصوص رضایت شغلی نظریات مختلفی ارائه شده می باشد که به اختصار بعضی ار أنها مورد توجه قرار می‌گیرد:

2-1-11-1- نظریه کورمن[1]

کورمن نظریات رضایت شغلی را قابل تلفیق در هم می داند . به نظر او تا سال 1975 اکثرا سه نظریه رضایت شغلی به تبیین ذیل وجود داشته می باشد :

1 – نظریه کامروایی نیاز[2] : این نظریه یکی از منطقی ترین نظریه ها در زمینه رضایت مندی می باشد و بیانگر این مفهوم می باشد که :

الف ) اگر بشر آن چیز که را می خواهد به دست آورد ؛ خشنود خواهد گردید .

ب ) هرچه بشر بیشتر خواهان چیزی باشد وقتی آن را بدست آورد خشنود تر خواهد گردید و اگر به دست نیاورد ناراضی می گردد .

[1] . Korman

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] . Need Fulfilment Theory

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-هدف های پژوهش:

  1. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  2. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  3. تعیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.

                        ارائه راهکارهای مناسب بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ با فرمت ورد