عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

-سیر تکوین و تاریخچه هوش هیجانی

اولین نظریه پردازیهای هوش هیجانی به سال 1940 توسط وکسلر[1] ، دال [2] و مازلو [3] مربوط می گردد.

وکسلر اظهار می کند : عواملی غیر از هوش منطقی ، می توانند باعث افزایش اثربخشی گردند (چرنیس، 2001)

روان شناسان معمولاً انواع هوش را شناسایی و در سه گروه اصلی طبقه بندی کرده اند:

1)هوش انتزاعی : (Abstract Intelligence)

توانایی ادراک و بکارگیری ماهرانه نمادهای ریاضی و کلامی.

2)هوش عینی : (Concrete Intelligence)

توانایی ادراک و برخورد ماهرانه با موضوعات.

3)هوش اجتماعی : (Social Intelligence)

توانایی ادراک و ارتباط با مردم (جانسون و ایندویک[4] ، 1999)

بعضی صاحبنظران عقیده دارند : پیشینه هوش هیجانی را می توان در ایده ها و نظرات وکسلر(1943) به هنگام تبیین جنبه های غیر شناختی هوش عمومی ، جستجو نمود(حبیب پور ، 1383)

وکسلر در گزارش سال 1943 خود درمورد هوش می نویسد:

((کوشیده ام ، نشان دهم که علاوه بر عوامل هوشی ، عوامل غیر هوشی ویژه ای نیز وجود دارند که می توانند رفتار هوشمندانه را مشخص کنند . نمی توانیم هوش عمومی را مورد سنجش قرار دهیم مگر این که آزمونها و معیارهایی برای سنجش عوامل غیر هوشی در بر داشته باشد)).

وی در صدد بود تا جنبه های غیر شناختی و شناختی هوش عمومی را با هم بسنجد.

کوشش او در این زمینه را می توان در بهره گیری وی از کاربرد خرده آزمونهای تنظیم تصاویر ، درک و فهم که دو بخش عمده آزمون وی را تشکیل می دهد ، دریافت.

در این ارتباط در سنجش خرده آزمون درک و فهم (( سازگاری اجتماعی )) و در بخش تنظیم تصاویر ، شناخت و تمیز (( موقعیتهای اجتماعی )) مورد مطالعه قرار می گیرند.

پژوهشهای انجام شده توسط سیپس و دیگران (1987) نیز نشان می دهد که بین درک و فهم تصاویر و شاخصهای هوش اجتماعی پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا ، همبستگی معنی داری هست (تیر گری ، 1383)

کوپر ، مدل چهارگانه ای را برای هوش هیجانی ارائه نموده می باشد که شامل ، سواد هیجانی ، عمق و ژرفای هیجانی ، تناسب یا صلاحیت هیجانی و معجزه هیجانی(قدرت کیمیاگری هیجانی) می باشد .

مطالعه علمی تر هوش هیجانی بصورت جدی با پژوهش بار آن در اوایل دهه 1980 شروع گردید در ادامه این تحقیقات در سال 1983 گاردنر و وکسلر کتاب هوش چندگانه را منتشر کردند

[1]– Weschler

[2]-Doll

[3]-Maslow

[4]-Johnson & Indvik

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهشگر از انجام این پژوهش عبارت می باشد از :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- شناسایی زمینه های لازم برای افزایش هوش هیجانی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

2- مطالعه اهمیت تاثیر هوش هیجانی بر بهبود عملکرد کارکنان اداره کل

3- مقایسه هوش هیجانی کارکنان زن و مرد اداره کل

4- مطالعه تاثیر خودآگاهی بر عملکرد کارکنان اداره کل

5- مطالعه تاثیر خودتنظیمی بر عملکرد کارکنان اداره کل

6- مطالعه تاثیر خودانگیزی بر عملکرد کارکنان اداره کل

7- مطالعه تاثیر مهارتهای اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

8- مطالعه تاثیر آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان اداره کل

9- ایجاد یک بستر مناسب برای بهبود و گسترش هوش هیجانی مطلوب میان کارکنان اداره کل

10- ارائه راهکارهایی بر تسهیل ایجاد تاثیر مناسب هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران  با فرمت ورد