عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد به فرایند سنجش جامع عملکرد و در قالب عباراتی نظیر: کارایی، اثربخشی، توانمندسازی، قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول و مفاهیم برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی، ساختاری، برنامه‎ای و توسعه بلندمدت سازمان ارزیابی عملکرد سازمان اطلاق می گردد و یا به بیانی دیگر مقصود ارزیابی عملکرد این می باشد که مدیر کلیه امکانات مصرف شده اعم ازمادی و معنوی را با بازدهی کار بر اساس معیارهای مورد قبول مقایسه کند تا روشن گردد که به اهداف کمی و کیفی مورد انتظار نائل آمده می باشد یاخیر (سهرابی و خان محمدی، 6:1386). بدین ترتیب ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می‎گردد که به مقصود افزایش سطح بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به اهداف به شیوه‌ای اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی صورت می‌گیرد، به طوری که ارزیابی عملکرد در بعد «نحوه بهره گیری از منابع» اساساً در قالب شاخص‌های کارایی اظهار می گردد.اگر در ساده‌ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی در واقع اندازه کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص بهره گیری از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می‌دهد، که عمده‌ترین شاخص آن صرفه ‌اقتصادی یا بهینه بودن فعالیت‌هاست.از سوی دیگر ارزیابی عملکرد در بعد «سازمانی» معمولاً معرف تاثیر فعالیت‌هاست، مقصود از اثربخشی، اندازه دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی کارا بودن فعالیت‌ها و عملیات می باشد. (خدائی، 28:1387). به گونه کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری، مقایسه اندازه و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و توجه معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص‌های معین دردوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن دانست (رحیمی، 1385).

 

2-1-5 اهمیت و ضرورت مطالعه عملکرد

در عصر پیشرفت های مداوم، دوران ارزش افزوده، عصر انجام فعالیت های زیاد با امکانات محدود و بالاخره دوران ارتقا بهره وری، وجود یک نظام ارزیابی عملکرد نامناسب می تواند نارسایی مهمی محسوب گردد (ایران زاده و همکاران، 53:1390). هر تلاشی که به مقصود دستیابی به موفقیت صورت می‌گیرد بایستی دارای چارچوبی باشد و بهبود عملکرد سازمانی بایستی بر آگهی فرآیندی باشد که «چرخه عملکرد» نامیده می گردد. هر برنامه بهبود عملکرد سازمانی بایستی از اندازه‌گیری عملکرد و بعدارزیابی عملکرد شروع نماید (تولایی، 1386). موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد می باشد و بهبود آن مستلزم اندازه گیری می باشد و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد. همچنین صاحبنظران و محققین عقیده دارند که ارزیابی عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی می باشد و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد، مشکل می باشد. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می گردد و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی می باشد (الهی، 2:1387).

 

2-1-6 فرآیند مدیریت عملکرد

فرآیند مدیریت عملکرد یک فرآیند چرخه ای می باشد که با برنامه‌ریزی عملکرد آغاز می گردد. خود برنامه‌ریزی عملکرد نیز شامل دو بخش می‌باشد که عبارتند از:

الف) تعریف تأثیر‌ها و مسئولیت‌های کارکنان و معیارها و انتظارات عملکرد که خود می‌تواند کارکنان را از نحوه مشارکت آنها در راهبرد سازمان آگاه نماید. دراین بخش کارکنان با اهداف کلان سازمان و راهبردهای دستیابی به آنها به گونه کامل آشنا می‌گردند و از خواستها و انتظارات سازمان آگاهی می‌یابند.

ب) تهیه و تدوین اهداف مشخص برای کارکنان که این کار نیز بر مبنای وظایف، تأثیر‌ها و مسئولیت‌های خود کارکنان انجام می گردد.

هر دو بخش فوق الذکر درچهار مرحله برنامه ریزی و اجرا می شوند:

تعریف تأثیر‌ها

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 هدف اصلی

  • سنجش اندازه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان.

1-4-2 اهداف فرعی

  • سنجش تأثیر اندازه « سرانه» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک بخش دولتی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان
  • سنجش تأثیر اندازه «کمک مردمی» بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان .

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان با فرمت ورد