مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ

2-1-1-     ابعاد توجه های شغلی:

توجه فرد نسبت به کارش نشان دهنده ی ارزشیابی منفی یا مثبتی می باشد که وی درمورد ی جنبه‏ای از محیط کاری‏اش دارد. بیشتر پژوهش‏هایی که اخیرا در حیطه ی رفتار به اقدام آمده ‏می باشد ناظر بر توجه‏های شغلی افراد در سازمان ‏های کاری مربوط به خودشان می باشد. در میان این توجه‏ها واژه ی دلبستگی کاری و یا شغلی‏ مدت زمان زیادی نیست که وارد رفتار سازمانی شده می باشد و تعریفی که می‏توان از آن ارائه داد این می باشد که دلبستگی شغلی(شغل را معرف خود دانستن) به درجه یا میزانی اطلاق می‏گردد که شخص شغلش را معرف خود و کار یا عملکردش را موجب سربلندی و کسب حیثیت و اعتبارش می‏داند و شغلش را برحسب اجزایی زیرا تعلق خاطر، همنوایی، وفاداری، پذیرش اهداف و تمایل به اعمال ‏کوشش مضاعف جهت تحقق آن‏ ها به انجام می‏رساند یا به بیانی دیگر اینکه فرد تا چه ‏اندازه‏ای دل به کار می‏بندد و در واقع وقت خود را باشغلش سپری می‏کندو نیروی کار نیاز به انگیزش دارد و می دانیم که انگیزه ها یا انگیزش را نمیتوان به گونه ی مستقیم نظاره نمود و بایستی آن را از راه رفتارهای موجود زنده و نتایج چنین رفتارهایی استنباط نمود. فرایندهای انگیزشی را تنها می توان از راه تحلیل جریان همیشگی رفتار، مورد شناسایی قرار داد و اثرهای گوناگون آنرا بر شخصیت، باورها، دانشها، تواناییها و مهارتها‌ی افراد نظاره نمود. در مطالعات گوناگون که بحث انگیزه اظهار می گردد، بیشتر همراه با رضایت مندی اظهار می گردد و می بینیم که این دو بحث خیلی به هم نزدیک هستند. می توان انگیزش کار را به عنوان فرایندی تعریف نمود که فرد را در راستای دستیابی به هدف نیرو می بخشد و به حرکت درمی آورد. منبع این نیروزایی می تواند درونی یا بیرونی باشد. رضایت شغلی نیز نوعی احساس خشنودی می باشد که در نتیجه ی دستیابی به هدفها بدست می آید. اگر خشنودی یا رضایت از زندگی را به یک رودخانه ی بزرگ تشبیه کنیم، آب این رودخانه از رودهای کوچک متعددی تأمین می گردد، به اظهار دیگر خشنودی یا رضایت از زندگی نیز نتیجه ی عامل هایی نظیر رضایت از کار، رضایت از حقوق و دستمزد، ارتقا و پیشرفت در کار، رضایت از نحوه سرپرستی، رضایت از همکاران، رضایت از پسخوراند (آگاهی از نتایج کار )، رضایت از اعتماد متقابل بین افراد در سازمان، رضایت از شغل، رضایت از زندگی زناشویی، رضایت از ایام فراغت، رضایت از خانواده و…، بدست می آید. رضایت شغلی عبارت می باشد از حدی از احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. هنگامی که یک شخص می گوید دارای رضایت شغلی بالایی می باشد، این به آن مفهوم می باشد که او واقعاً شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درمورد کارش دارد و برای شغلش ارزش بسیاری قائل می باشد (مقیمی، ۱۳۸۰: 119). پس ارزش ها دارای دامنه ی وسیع بوده و مفهوم جامعتری دارند. ارزشها گویای باورهای کلی هستند و رفتار آدمی را در همه ی شرایط تحت تاثیر قرار می دهند. توجه تنها به رفتار خاصی در جهت هدف یا شخص یا وضعیت خاصی مربوط می باشد. نگرشها کمتر در طی زمان پایدار می مانند و در صورت انباشت اطلاعات و تجربه  در معرض تغییر قرار می گیرند. توجه در مقایسه با ارزش خصوصی تر می باشد.

کاربرد توجه در مباحث رفتار سازمانی ایجاد توجه های مثبت بین کارکنان در مورد شغل و سازمان و در نتیجه ١- بالا بردن اندازه رضایت شغلی در کارکنان ٢- بالا بردن اندازه تعهد سازمانی ٣- افزایش وابستگی شغلی ۴ – ایجاد رفتار شهروندی سازمانی می باشد. و همچنین توجه در عملکرد گروهی، در سازگاری با محیط کار، دفاع از ایده های خود و در اظهار ارزشها تأثیر مهمی را اعمال می کند. حال آغاز به تعریف سه بعد مهم توجه های شغلی یعنی درگیری شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی می پردازیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-هدف های پژوهش:

  1. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  2. تعیین تأثیر توجه های شغلی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.
  3. تعیین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران.

                        ارائه راهکارهای مناسب بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع د-56S8UMWQ با فرمت ورد