مطالعه تأثیر مدیریت زمان و تأثیر مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل 31L7F-MT

کرایه های وسایل حمل ونقل عمومی

کرایه های وسایل حمل ونقل یک منبع مهم برای درآمد دفاتر حمل ونقل می باشد.مقدار درآمد حاصل از دریافت کرایه ها به سیاستهای مالی سیستم از قبیل حداکثرنمودن تعداد مسافران و یا حداکثر کردن درآمد دفاترحمل ونقل بستگی داشته و بادر نظر گرفتن این مسایل قابل محاسبه می باشد.

کشش کرایه وسایل حمل ونقل عمومی متغییر بوده و به هدف سفرها، سطح درآمدها و سطح سرویس موجود برای سیستم حمل ونقل عمومی بستگی دارد. بسیاری از مطالعات انجام گرفته در ایالات متحده امریکا و سایر کشورها نشان داده اند که تقاضا برای حمل ونقل وقتی که کرایه های حمل ونقل عمومی مقدار کمی تغییر کنند، با عکس کشش کرایه ها متناسب می باشند.کشش کرایه، درصد تغییرات در تقاضای سفر با وسایل حمل ونقل عمومی را که توسط درصد تغییرات در سطوح کرایه ها تعیین می گردد، نشان می دهد.

ساختمان سیستم دریافت کرایه را می توان به دو گروه اصلی تقسیم نمود. یکی از این دو گروه به مسافت بستگی داشته و دیگری از طول سفر مستقل می باشد. بهره گیری از طول سفر به عنوان یک ملاک و معیار، موجب می گردد و سیستم ساختمانی ممکن به صورت اخذ کرایه به صورت منطقه ای و دریافت کرایه به صورت درجه بندی شده (چیزی مانند تاکسیمتر)به وجود آیند.

در سیستم اخذ کرایه به صورت منطقه ای، براساس تعداد مناطق عبوری توسط مسافران به وسیله ترانزیت، ازآنان کرایه دریافت می گردد.در سیستم اخذ کرایه به صورت درجه بندی شده، خطوط عبور و مرور ترانزیت به بخش های تقسیم می شوند و محاسبه مقدارکرایه بر اساس تعداد بخش های طی شده توسط مسافران انجام می شود. معمولا اندازه بخش های سیستم درجه بندی شده از اندازه مناطق در سیستم منطقه ای کوچکتر می باشد.ساختار سیستم کرایه بخشی یا درجه بندی شده بسیار بیشتر از سیستم کرایه منطقه ای به مسافت سفر وابستگی دارد.اما از سوی دیگر، سیستم اخذ کرایه بخشی نسبت به سیستم منطقه ای در ارتباط با محاسبه و جمع آوری و کنترل کرایه ها دارای پیچیدگی می باشد.

روش دیگری که برای اخذکرایه وسایل حمل ونقل عمومی هست، اخذ کرایه به صورت یکنواخت و یکسان و یا عدم اخذ کرایه به صورت یکسان برای همه مسافران می باشد. در سیستم اخذ کرایه به صورت یکسان برای همه سفرهای دارای طول سفرهای مختلف، کرایه های یکسان دریافت می گرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف اصلی:

 • ارتباط مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل از بین برود و قیمت سوخت جهانی و آزاد گردد.
 • تورم محصولات تابع افزایش کرایه حمل و نقل نمی باشد.
 • افت و خیزقیمت کرایه حمل و نقل بر اساس تخفیف بیمه بار باشد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • در تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بجای اینکه از ارتباط مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل بهره گیری گردد از ارتباط مستقیم کرایه حمل و نقل با ارزش و بیمه بار بهره گیری گردد.
 • افت و خیز قیمت کرایه حمل و نقل تابع مسافت و نوع جاده و قیمت سوخت و ساعت نباشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از سلامت و ارزش بار و زمان تحویل بار باشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از وظایف رانندگان و مدل و مارک وسائط حمل و نقل باشد.
 • اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار بر روی کرایه حمل و نقل موثر باشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از ترافیک جاده باشد.
 • اتلاف های زمانی در تصادف و نعمیرات بر کرایه حمل و نقل موثر باشد.
 • هدفمندی یارانه ها با کرایه حمل و نقل تعادلی بدون افزایش تورم محصولات اجرا گردد.
 • کرایه حمل و نقل تعادلی باعث حذف سوبسید سوخت می گردد.
 • بهره گیری از مدیریت زمان جهت کرایه مناسب حمل و نقل به منطور جلوگیری از تورم محصول و ورشکستگی بنگاه های حمل و نقل و تولید پایین شرکت های تولیدی موثر می باشد.
 • کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ارضاء شرکت های تولیدی و حمل و نقل می گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر مدیریت زمان و تأثیر مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل 31L7F-MT  با فرمت ورد